Hygien och att undvika smittspridning

Rutiner för att hålla en god hygien och för att undvika smittspridning är en viktig del av förskolornas egenkontroll. Det är känt att barn som vistas i förskolan drabbas av fler infektioner, till exempel luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma.

Folkhälsomyndigheten har inte någon vägledning i detalj när det gäller förskolors utformning och det gäller även hygienutrymmen, som till exempel hur många toaletter som behövs. Anledningen är att förutsättningarna på varje förskola kan vara avgörande för vad som fungerar. Det kan ha betydelse hur gamla barnen är. Blöjbarn, små barn som pott- eller toalettränas och äldre barn kan ha olika behov. Även hur lokalerna ser ut och används kan ha betydelse. Det är dock viktigt att hela lokalen är utformad och används så att en bra hygien kan upprätthållas. Att tillgången på toaletter och handtvättställ är tillräcklig är sådana exempel. Personal ska kunna byta blöjor på ett barn samtidigt som de större barnen ska kunna gå på toaletten. En annan viktig aspekt är också barnens privata sfär, barnen ska kunna gå på toaletten utan insyn.

God handhygien är en förutsättning för att förhindra smittspridning på förskolan. Handtvätt ska ske efter toalettbesök, blöjbyte och utevistelse samt innan man hanterar livsmedel och innan man äter. Barn och personal bör tvätta händerna eller desinficera dem efter att de har snutit sig eller har snutit ett barn. Här finns en affisch om god handhygien som enkelt beskriver vad man ska göra.

Folkhälsomyndighetens vägledning om hur man hanterar smittskyddsfrågor i en förskoleverksamhet finns bland annat i handboken Smitta i förskolan - en kunskapsöversikt. Även i Smitta i förskolan - Utbildningsmaterial som fokuserar på hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och presenterar olika sätt för att bryta smittvägar, samt innehåller förslag på ett antal goda rutiner. I handboken Hygien, smittskydd och miljöbalken - objektburen smitta förklaras hur miljöbalken och smittskyddslagen används och hänger ihop, och inom vilka områden respektive lag gäller.

Tillsynsprojektet Hygien i förskolan

Socialstyrelsen genomförde under 2009 det nationella tillsynsprojektet Hygien i förskolan. Där deltog många kommuner och gjorde tillsynsbesök på förskolor. Fokus var hygien och hur man förebygger smittspridning. Man tittade närmare på förskolornas hygienrutiner, till exempel rutiner för blöjbyten, handtvätt och användning av handsprit. I samband med projektet togs det fram en vägledning till miljö- och hälsoskyddskontor om hygien i förskolor.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan