Utemiljö

Även utemiljön, förskolegården, är en del av förskolan. Viktiga aspekter gällande utemiljö kan vara ljudmiljön, till exempel buller från trafik, föroreningar och partiklar i luften och skydd mot UV-strålning.

Naturvårdsverket ger vägledning om trafikbuller och annat buller utomhus

Naturvårdsverket vägleder även om luftföroreningar och partiklar utomhus

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om UV-strålning

Utanför miljöbalkens område kan förskolornas egenkontroll även behöva omfatta säkerhetsaspekter både gällande trafik och lekplatser/lekredskap. Lekplatsens säkerhet styrs av plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen. Information om lekplatsers säkerhet hittar man hos Boverket och Konsumentverket. Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har gemensamt tagit fram skriften Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap. SKL har tagit fram skriften Säkra lekplatsen.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälsoskyddsregler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan