Naturvårdsverket ger vägledning om trafikbuller och annat buller utomhus

Naturvårdsverket vägleder även om luftföroreningar och partiklar utomhus

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om UV-strålning

Utanför miljöbalkens område kan förskolornas egenkontroll även behöva omfatta säkerhetsaspekter både gällande trafik och lekplatser/lekredskap. Lekplatsens säkerhet styrs av plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen. Information om lekplatsers säkerhet hittar man hos Boverket och Konsumentverket. Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL har gemensamt tagit fram skriften Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap. SKL har tagit fram skriften Säkra lekplatsen.