Utemiljö

Även utemiljön, förskolegården, är en del av förskolan. Viktiga aspekter gällande utemiljö kan vara ljudmiljön, till exempel buller från trafik, föroreningar och partiklar i luften och skydd mot UV-strålning.

Naturvårdsverket ger vägledning om trafikbuller och annat buller utomhus

Naturvårdsverket vägleder även om luftföroreningar och partiklar utomhus

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om UV-strålning

Utanför miljöbalkens område kan förskolornas egenkontroll även behöva omfatta säkerhetsaspekter både gällande trafik och lekplatser/lekredskap. Lekplatsens säkerhet styrs av plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen. Information om lekplatsers säkerhet hittar man hos Boverket och Konsumentverket. Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL) har gemensamt tagit fram skriften Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap. SKR har tagit fram skriften Säkra lekplatsen.

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan