Elektromagnetiska fält i skolan

Redan vid planeringen av en skola ska verksamhetsutövaren bedöma om det är en lämplig placering av skolan med hänsyn till flera olika faktorer som kan innebära olägenheter för människors hälsa. En faktor är elektromagnetiska fält från kraftledningar.

Kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan bli aktuella frågor vid nyetablering av en skola. I epidemiologiska studier har man kunnat se samband mellan kraftfrekventa elektromagnetiska fält och en något förhöjd risk för barnleukemi. Därför rekommenderas att försiktighetsmått vidtas i den mån det är rimligt. Man bör undvika att bygga skolor, förskolor och bostäder nära kraftledningar och elektriska anläggningar som ger förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält.

Läs mer om kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Radiofrekventa fält, trådlösa nätverk

Folkhälsomyndighetens uppfattning, baserad på dagens kunskap, är att elektromagnetiska radiofrekventa fält från mobilbasstationer och annan trådlös kommunikation, som wifi i skolor, inte orsakar olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Läs mer om radiofrekventa elektromagnetiska fält

Frågor om hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten ger tillsynsvägledning enligt Miljöbalkens hälso­skydds­regler.
Kontakta oss som jobbar med hälsoskydd

Gå till toppen av sidan