Legionella

Badtunnor

 • Badtunnor och bassänger på exempelvis hotell- och spaanläggningar har normalt en så hög belastning att kontinuerlig rening och desinfektion med automatisk styr- och reglerutrustning är det mest lämpliga. I de allmänna råden om bassängbad står det att bassängvattnet kontinuerligt bör renas och desinficeras med en verksam halt av desinfektionsmedel i hela bassängen.

  I undantagsfall kan det vara acceptabelt att en badtunna inte har kontinuerlig rening och desinfektion, förutsatt att vattnet byts och tunnan rengörs efter varje sällskap.

  Det är tveksamt om det är meningsfullt att mäta odlingsbara mikroorganismer och pseudomonas i en badtunna utan rening och desinfektion, efter att badvattnet har använts. Risken att riktvärdena överskrids är stor. Vattnet ska dessutom ändå bytas ut.

  Det är desto viktigare att säkerställa att vattnet som tunnan fylls med håller en god kvalitet. I första hand är det lämpligt att använda vatten av dricksvattenkvalitet. Så kallat naturvatten (från sjö, å eller hav) innebär större risker för förekomst och tillväxt av bakterier och andra mikroorganismer och är därför mindre lämpligt att använda. Om naturvatten ändå används bör verksamhetsutövaren ha kännedom om att det inte är påverkat av föroreningar från avföring. Ett sätt är att kontrollera förekomsten av de indikatorbakterier (E. coli och intestinala enterokocker) som används för att bedöma kvaliteten på badvatten i sjöar och hav.

  Havs- och vattenmyndigheten har vägledning och regler om detta: Badplatser och badvatten (havochvatten.se)

  Oavsett vilket vatten som används behöver verksamheten ha tydliga städ- och hygienrutiner. Det är viktigt med noggrann mekanisk rengöring så att även biofilm (påväxt av mikroorganismer) avlägsnas.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:26

  Direktlänk till frågan

Egenkontroll

 • Riktvärdena för pH och klor gäller det vatten som människor badar i, och proverna bör därför tas där värdena förväntas vara sämst och under belastning. Proverna bör därför tas på vattnet i bassängen, om inte verksamhetsutövaren kan visa att vattnet som tas i driftutrymmet motsvarar vattnet i bassängen.

  Proverna behöver tas varje dag, och på större anläggningar och i varma bassänger kan prover behöva tas flera gånger per dag.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:24

  Direktlänk till frågan
 • Infärgningsprov är ett enkelt sätt att se att cirkulationssystemet fungerar. Då kontrollerar man att nytt vatten blandas in tillräckligt snabbt, att vattnet i bassängen fördelas jämnt och att inga döda zoner, områden där bassängvattnet inte omsätts, finns. Det är viktigt att verksamhetsutövaren har kännedom om bassängens cirkulationssystem och hur det renade vattnet fördelar sig i bassängen.

  Hur ett infärgningsprov ska utföras finns beskrivet i standarden SS-EN 15288-1.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:24

  Direktlänk till frågan
 • Verksamhetsutövaren behöver ha rutiner för att kontrollera antalet badande i bassängen, så att de inte släpper in för många badande samtidigt. Reningsanläggningens kapacitet är avgörande för hur många badande som kan vara i bassängen samtidigt, och verksamhetsutövaren behöver ha kunskap om detta.

  En förutsättning för att kunna bedöma reningsanläggningens kapacitet är att det finns en flödesmätare som visar hur mycket vatten som rör sig genom reningsanläggningen. Vidare behövs rutiner för att kontrollera bassängvattnets kvalitet när bassängen används. Det är viktigt att klorhalten och pH-värdet kontrolleras dagligen, helst flera gånger, i den del av bassängen där vattnet förväntas vara som sämst. Det är också viktigt att denna kontroll sker när människor badar, det vill säga inte bara tidigt på morgonen innan bassängen öppnat.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:24

  Direktlänk till frågan
 • Aktivt syre är enbart ett handelsnamn. I säkerhetsdatabladet som följer med produkten bör det finnas mer information om vad som är det verksamma ämnet. Men verksamhetsutövaren ska veta vad de använder och hur de säkerställer att det alltid finns en tillräckligt hög halt desinfektionsmedel i bassängen.

  För att uppnå detta behöver ett desinfektionsmedel ha följande egenskaper:

  • Det ska vara snabbverkande mot både bakterier och virus.
  • Det ska vara verksamt under tillräckligt lång tid för att bassängens alla delar ska desinficeras tillräckligt.
  • Det ska vara lätt att analysera.
  • Det ska inte vara skadligt för de badande eller för material vid aktuella koncentrationer i badvattnet samt vara acceptabelt ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.
  • Det ska vara möjligt att kontrollera och reglera via automatiska avkännare. Detta är särskilt viktigt i ett bad där vattnet återcirkuleras och desinfektionsmedel behöver kunna tillföras kontinuerligt.
  • Det ska vara möjligt att neutralisera i samband med mikrobiologisk provtagning, så att desinfektionseffekten avstannar direkt och inte påverkar analysresultatet.

  Det finns flera olika medel och metoder som används för desinfektion, men i dagsläget är klor det ämne som bäst uppfyller dessa kriterier och som är det dominerande desinfektionsmedlet för bassängbad.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:23

  Direktlänk till frågan

Anmälningsplikt

Trihalometaner (THM)

 • Riktvärdet för trihalometaner (THM) gäller för både inom- och utomhusbassänger. Kroppen tar upp THM främst via inandning, men även via huden och när man sväljer vatten. Därför bör THM provtas i utomhusbassänger, även om exponeringen blir mindre där eftersom det är bättre luftomsättning än inomhus.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:04

  Direktlänk till frågan
 • Vid förhöjda halter trihalometaner (THM) över riktvärdet 100 µg/liter behöver verksamhetsutövaren utreda vilka faktorer som kan ha orsakat de förhöjda halterna, exempelvis att organiskt kol har tillförts. Reningsanläggningens förmåga att ta hand om organiska ämnen kan också behöva ses över.

  Kloroform utgör merparten av THM i bassänger med klor som desinfektionsmedel. Kloroform är klassat som möjligen cancerframkallande hos människor. Det handlar dock om låga risker som är beräknade utifrån dagligt badande under en livstid. En förhöjd halt av THM innebär alltså inga akuta risker.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:04

  Direktlänk till frågan
 • De flesta parametrar för bassängvatten uppvisar sämre resultat när bassängen används. THM är dock ett undantag. Halterna av THM i vattnet är istället ofta högst på morgonen innan bassängen öppnar, för att sedan minska ju mer bassängen används. Detta beror på att en del av THM:et avgår från vattnet till luften när vattnet är i rörelse.

  Det viktigaste är att proverna tas så att de avspeglar den exponering som besökarna utsätts för. Om de kemiska och mikrobiologiska proverna tas samlat bör proverna därför tas vid hög belastning, men man bör vara medveten om att THM-värdena då kan vara lägre än de skulle vara när bassängen inte använts på ett tag. Ett alternativ kan därför vara att ta prov enbart på THM tidigt på morgonen innan bassängen öppnar och övriga parametrar medan bassängen används.

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:04

  Direktlänk till frågan

Trikloramin

 • Man behöver göra en bedömning av om det verkligen finns behov av att ta prov på trikloramin i exempelvis ett nyöppnat spa. Provtagningen är relativt dyr och exponeringen för enskilda besökare på ett spa borde bli väldigt liten, eftersom risken för att exponeras ökar vid vattenrörelser och vattenstänk, som i äventyrsbassänger och vid motionssim.

  Provtagning av trikloramin bör enligt de allmänna råden om bassängbad göras vid risk för eller indikationer (exempelvis stark klorlukt eller klagomål) på förhöjda trikloraminhalter. Det kan exempelvis handla om bassänger med mycket vattenrörelser och vattenstänk, såsom äventyrsbassänger och motionsbassänger. Prov på trikloramin bör enligt de allmänna råden även tas i nyöppnade anläggningar. Enligt de allmänna råden bör även provtagning ske efter ombyggnation eller andra större förändringar i verksamheten som kan påverka luftkvaliteten. Det kan exempelvis vara aktuellt om en badanläggning har byggts ut eller utökats med en ny bassäng, eller efter stora förändringar i ventilationen.

  Allmänna råden om bassängbad

  Uppdaterad: 2022-04-20 15:03

  Direktlänk till frågan