En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken och därmed kravet på egenkontroll redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra olägenheter för människors hälsa eller kan påverka miljön negativt enligt miljöbalkens 26:e kapitel 19 §. Syftet med egenkontroll är att en verksamhetsutövare ska åstadkomma och upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete för sin verksamhet så att risker för miljö och hälsa förutses och förebyggs. För de verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt miljöbalkens regler gäller förutom ett generellt krav om egenkontroll i miljöbalken även preciserade regler kring egenkontroll enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, den så kallade egenkontrollförordningen. Förskolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och omfattas därmed av kraven i egenkontrollförordningen.

Egenkontroll verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Det är också ett sätt att se till att verksamheten drivs enligt de lagkrav som finns. Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras. Egenkontroll ska vara ett ständigt pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Egenkontrollen kan utformas så att den samspelar med motsvarande bestämmelser i annan lagstiftning, till exempel arbetsmiljölagstiftningen och med frivilliga ledningssystem, exempelvis kvalitets- och miljöledningssystem.

Egenkontrollens omfattning kan variera

Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs ska anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå omfattar det som behöver göras. Vad egenkontrollen ska omfatta kan därför variera mellan olika förskolor. Det är den operativa tillsynsmyndigheten, miljönämnden i kommunen, som i sin tillsyn kan avgöra om en specifik rutin är en godtagbar lösning på varje enskild förskola. Förskolors olika förutsättningar kan kräva olika rutiner i motsvarande situation.

Rutiner för att förebygga olägenhet

Det behövs flera olika rutiner för att uppfylla miljöbalkens krav på att förebygga olägenhet för människors hälsa och miljön. Exempel kan vara att ha gjort en flödesmätning av ventilationen och att ha tydliga rutiner för städning. Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur kan också ingå i egenkontrollen, liksom rutiner för kontroll av vattnets kvalitet om förskolan har egen brunn. I strålskyddslagen finns krav på att hålla radonhalten så låg som det är rimligt utifrån kostnaderna för att undvika risker för hälsan. Även utbildning av personalen i frågor som rör hygien och arbete för att förebygga smitta i verksamheten är viktig och kan vara en del av egenkontrollen. Hygienrutiner som förebygger smitta ska ingå i egenkontrollen och dessa rutiner ska vara dokumenterade. Det kan vara rutiner för städning och rengöring, hygien vid skötbord, hantering och tvätt av textilier, blöjbyten och handtvätt. Man bör också ha rutiner för hur man ska agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors hälsa och för att hantera eventuella klagomål.

Fördelning av ansvaret

I egenkontrollen ska det finnas en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret, vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara tydligt fördelade. Det kan till exempel innebära fördelning av städansvar mellan lokalvårdare och pedagogisk personal eller hur ansvaret för drift och underhåll fördelas mellan förskolan och fastighetsägaren. Man ska till exempel dokumentera kontroll av utrustning för drift med mera, vilket kan innefatta att rutiner finns för kontinuerligt underhåll av byggnader, ventilationssystem och inredning.

Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt kontrolleras

I egenkontrollen ska verksamheten fortlöpande och systematiskt undersökas och riskbedömas och detta ska dokumenteras. Det kan handla om att rutinmässigt kontrollera och bedöma om byggnaden är anpassad efter verksamheten eller att kontrollera att ventilationen hålls i så gott skick att den inte orsakar utan förebygger olägenhet för människors hälsa. Egenkontrollen ska även innehålla en förteckning över kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära en risk ur hälso- eller miljösynpunkt. Åtgärder som utförs enligt egenkontrollen ska kontrolleras och det är lämpligt att även uppföljande åtgärder dokumenteras.