Folkhälsomyndigheten har inte någon vägledning i detalj om förskolors utformning och det gäller även hygienutrymmen, som till exempel hur många toaletter som behövs. Anledningen är att förutsättningarna på varje förskola kan vara avgörande för vad som fungerar. Det kan ha betydelse hur gamla barnen är. Blöjbarn, små barn som pott- eller toalettränas och äldre barn har olika behov. Även hur lokalerna ser ut och används kan ha betydelse. Det är dock viktigt att hela lokalen är utformad och används så att en bra hygien kan upprätthållas. Att tillgången på toaletter och handtvättställ är tillräcklig är sådana exempel. Personal ska kunna byta blöjor på ett barn samtidigt som de större barnen ska kunna gå på toaletten. En annan viktig aspekt är också barnens privata sfär, barnen ska kunna gå på toaletten utan insyn.

God handhygien är en förutsättning för att förhindra smittspridning på förskolan. Handtvätt ska ske efter toalettbesök, blöjbyte och utevistelse samt innan man hanterar livsmedel och innan man äter. Personal bör tvätta händerna eller desinficera dem efter att de har snutit sig eller har snutit ett barn. Se affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra som enkelt beskriver vad man ska göra.

Folkhälsomyndighetens vägledning om hur man hanterar smittskyddsfrågor i en förskoleverksamhet finns bland annat i handboken Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt. Även i Smitta i förskolan – Utbildningsmaterial som handlar om hur smittsamma sjukdomar kan sprida sig och olika sätt att bryta smittvägar, finns förslag på ett antal goda rutiner för att minska smittrisk. I handboken Hygien, smittskydd och miljöbalken – objektburen smitta förklaras hur miljöbalken och smittskyddslagen används och hänger ihop, och inom vilka områden respektive lag gäller.