Utanför miljöbalkens område kan förskolornas egenkontroll även behöva omfatta säkerhetsaspekter både gällande trafik och lekplatser/lekredskap. Lekplatsens säkerhet styrs av plan- och bygglagen och produktsäkerhetslagen. Information om lekplatsers säkerhet hittar man hos Boverket och Konsumentverket. Boverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (dåvarande SKL) har gemensamt tagit fram skriften Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap.

Läs mer

Naturvårdsverket ger vägledning om trafikbuller och annat buller utomhus

Naturvårdsverket vägleder även om luftföroreningar och partiklar utomhus

Strålsäkerhetsmyndigheten vägleder om UV-strålning