Hälsorisker med dåligt vatten

Den vanligaste orsaken till problem med dricksvatten är mikrobiologisk tillväxt, till exempel av bakterier och parasiter. Andra orsaker till problem kan vara förhöjda halter av arsenik, uran, fluorid och mangan. Den mest uppenbara hälsorisken med dålig dricksvattenkvalitet är akuta problem med mag- och tarmsystemet på grund av bakterier och parasiter. Kemiska ämnen i dricksvattnet kan påverka till exempel njurar, skelett och tänder på längre sikt. Det är den som äger brunnen som ansvarar för att sköta brunnen och därmed också för att vattnets kvalitet är bra. För förskolor som har en egen brunn gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, eftersom förskolan är en offentlig verksamhet.

Legionella

Rutiner för kontroll av varmvattnets temperatur kan också ingå i egenkontrollen eftersom för låga varmvattentemperaturer kan utgöra en risk för att bakterien Legionella tillväxer i vattensystemet. För varmt vatten kan dock utgöra en risk för att barnen bränner sig.

Information om legionella