Asylboenden är de bostäder som Migrationsverket erbjuder alla som ansöker om asyl i Sverige under tiden som deras asylärende utreds. Asylboende kallas även för anläggningsboende för asylsökande, förläggning för asylsökande, flyktingboende och migrationsboende.

Särskilda hälsorisker och vad som bör kontrolleras

Vid alla asylboenden är genomströmningen av människor stor och boendetätheten hög. De asylsökande bor oftast på en liten yta och många personer delar kök och hygienutrymmen. Detta ställer stora krav på bland annat ventilation, underhåll, materialval, städning och hygien.

Risken för olägenhet till följd av partiklar eller ämnen i luften ökar om städningen eller ventilationen är bristfällig. Dessutom ökar risken för spridning av smittsamma sjukdomar om det finns brister i städning, underhåll och tvätt av sänglakan eller om det är svårt att tvätta händerna vid toaletterna. En hög boendetäthet och bristande städning i kombination med hög temperatur och hög luftfuktighet ökar även risken för angrepp av skadedjur. Vidare gör bristfällig ventilation i kombination med frekvent nyttjande av kök och våtutrymmen att risken för fukt och mikroorganismer ökar.

Områden som är särskilt viktiga att kontrollera vid inspektion av dessa boenden är därför:

  • ventilation
  • städning och rengöring
  • hygien och hygienutrymmen
  • materialval och underhåll
  • fukt och mikroorganismer
  • skadedjur.

Avgränsning

Den här vägledningen gäller tillämpningen av miljöbalkens regler om olägenhet för människors hälsa i Migrationsverkets asylboenden. Den riktar sig mot och bör tillämpas för de boenden där asylsökande bor under en längre tid, det vill säga i flera månader och upp till år, men den bör även kunna tillämpas för ordinarie ankomstboenden.

Vägledningen omfattar inte tillfällig vistelse i ankomstboenden som uppstår i en extraordinär situation, det vill säga evakueringsplatser, beredskapsplatser och tillfälliga tältboenden. Den omfattar inte heller boenden för asylsökande på institution, exempelvis särskilt boende för vård, fängelse eller förvar, hem för ensamkommande barn, övriga lokaler för vård eller annat omhändertagande eller övriga tillfälliga boenden, det vill säga boende på hotell, campingar, vandrarhem, stugbyar med mera som inte är asylboenden. Vidare gäller den inte tillsynsvägledning vid utbrott av objektburen smitta enligt 9 kap. 15 § miljöbalken.