Denna webbaserade vägledning gäller akuta korttidsboenden för flyktingar som uppstått i en extraordinär situation och riktar sig främst till operativa tillsynsmyndigheter, det vill säga kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande. Vägledningen gäller inte hem för ensamkommande asylsökande barn och inte heller asylboenden där människor bor under en längre tid, månader och upp till år. För vägledning om boenden där asylsökande bor längre tider se länk nedan.

Risker och prioriterade områden vid tillsyn

Människor som vistas i akuta korttidsboenden ska inte utsättas för olägenheter för människors hälsa. De främsta riskerna vad gäller hälsoskyddet i akuta korttidsboenden är hygieniska risker som smitta genom lokaler och utrustning. Andra risker kan vara skadedjur, fukt, mögel och låg eller hög temperatur i boendet. Vad som bör vara prioriterade områden vid tillsyn inom hälsoskyddet av dessa akuta korttidsboenden är:

  • tillgång till toaletter och hygienutrymmen
  • möjlighet till en god hygien
  • städning och rengöring, särskilt av hygienutrymmen
  • tvätt av textilier som bäddutrustning och handdukar
  • låg eller hög temperatur i boendet
  • skadedjur, främst vägglöss.

Vissa tillfälliga störningar är inte olägenheter

Tidsaspekten, det vill säga hur lång tid de asylsökande vistas i boendet, är viktig när det gäller bedömningen av en eventuell olägenhet enligt miljöbalken. Vissa av de störningar som skulle kunna inträffa gällande till exempel buller, ventilation, radon och mindre temperaturvariationer kan inte anses utgöra en olägenhet i miljöbalkens mening i de akuta korttidsboendena. Det beror på att störningen endast är tillfällig för de boende eftersom de bor där så kort tid. Exempelvis är störd nattsömn några enstaka nätter på grund av buller inte en olägenhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Vilka krav som är rimliga att ställa och vilka anpassningar som kan göras från allmänna råd om radon, buller, ventilation, temperatur inomhus, fukt och mikroorganismer på ett akut korttidsboende, där människor behöver tak över natten, måste bedömas i det enskilda fallet.

Vem är verksamhetsutövare?

Ansvaret för att uppfylla miljöbalkens regler om hälsoskydd ligger hos den som driver verksamheten och eller den som äger byggnaden. För akuta korttidsboenden är det ofta kommunen eller Migrationsverket som är ansvariga, men det kan också vara privata aktörer.

Säkerhet, brandskydd, dricksvatten och livsmedel

Andra aspekter som är viktiga att kontrollera är säkerhet, brandskydd, dricksvatten och livsmedel.

Tillsyn av brandskyddet i befintlig verksamhet, enligt lagen om skydd mot olyckor, ansvarar räddningstjänsten för. Vid uppförande av nya byggnader och ändring i befintliga byggnader eller ändring av verksamheten i en byggnad gäller Boverkets byggregler (BBR). Läs mer om regler kring säkerhet och brandskydd hos Boverket och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Livsmedelshanteringen i ett boende omfattas av de lagar som finns om livsmedel. Om boendet har egen brunn gäller Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten. Livsmedelshantering och dricksvatten omfattas av miljönämndens livsmedelskontroll. Läs mer om regler för livsmedel och dricksvatten hos Livsmedelverket.

Livsmedelverket