Vilka regler finns för buller i asylboenden?

Buller i bostäder kommer ofta från installationer som fläktar, hissar och tvättmaskiner, men även från trafik och grannar. I asylboenden gäller samma regler för buller som i andra bostäder. Folkhälsomyndigheten har i allmänna rådet om buller inomhus FoHMFS 2014:13 riktvärden för vilka nivåer på buller som är acceptabla. Myndigheten vägleder även i Handboken Buller, höga ljudnivåer och buller inomhus.

Läs mer om buller

Det bullrar från ventilationen i ett asylboende. Kan jag ställa krav på att det ska åtgärdas?

Ja, det kan du göra. Störande ventilation kan vara en olägenhet för människors hälsa och bör då åtgärdas. Verksamhetsutövaren bör utreda varför det bullrar. Att minska luftflödena i ventilationen för att minska bullernivåerna är inte en lämplig åtgärd. Även ventilationen ska vara bra, annars finns risk för olägenhet på grund av dålig luftkvalitet.

Många asylsökande blir störda av sina grannar på boendet. Kan jag ställa krav på regler när det ska vara tyst?

För att undvika att boende blir störda av sina grannar bör det finnas regler för spelning av musik och regler för när det i övrigt ska vara tyst i boendet. Rutiner för kontroll och åtgärd av bullerproblem bör ingå i verksamhetens egenkontroll.