Frågor och svar om ventilation i ett asylboende

Lyssna

Är det ok att stänga av ventilationen nattetid i ett asylboende? Vilka krav kan miljökontoret ställa på att verksamheten gör undersökningar och mätningar gällande ventilationen? Vi har svaren.

Vilka ventilationsflöden ska det vara i asylboenden?

I sovrum/bostadsrum bör det enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation vara minst 4 liter per sekund och person. I gemensamhetsutrymmen och samlingslokaler gäller riktvärdet 7 liter per sekund och person + 0,35 liter per sekund och kvadratmeter.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vilka krav kan miljö- och hälsoskyddskontoret ställa på att verksamheten gör undersökningar och mätningar gällande ventilationen?

Asylboenden ska ha en god luftkvalitet. Verksamheten ska kunna visa upp vilka uteluftflöden som tillförs lokalerna, både totalflöden och flöden i respektive bostadsrum och gemensamhetslokaler. Finns inte uppgifter om vilka uteluftsflöden som tillförs lokalerna kan miljö- och hälsoskyddskontoret ställa krav på att flödesmätning görs och att protokoll skickas in till miljö- och hälsoskyddskontoret. Om det finns rum där luftkvaliteten upplevs som bristfällig kan miljö- och hälsoskyddskontoret ställa krav på att en specifik luftflödesmätning av ventilationen görs.

Räcker det med självdragsventilation i asylboenden?

Nej, det behövs ett mekaniskt ventilationssystem. De luftflöden som behövs i ett asylboende uppnås normalt inte med självdragsventilation.

Kan jag ställa krav på att asylboendet installerar mekanisk ventilation?

Ja, de flöden som behövs för att undvika olägenhet för människors hälsa uppnås inte med självdragsventilation.

Vilka krav gäller för ventilationen/köksfläktar i ett kök i ett asylboende?

Det är ofta hög belastning på köken i de asylboenden där de boende lagar sin egen mat. Stora mängder matos och vattenånga behöver ventileras ut för att undvika fuktskador.

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden för ventilation i kök. Men enligt Boverkets regler ska det vara tillräcklig ventilation för att kunna ventilera bort matos och den vattenånga som matlagningen ger upphov till. För att avlägsna vattenånga och matos krävs därför vanligtvis en möjlighet att forcera frånluftsflödet i köksfläktarna. Forcering av fläktar får inte påverka övrig ventilation i lokalen eller boendet negativt.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Vilka luftflöden behövs i dusch/badrum i ett asylboende?

I asylboenden är det ofta hög belastning på dusch och badrum. Det är därför viktigt att ventilationen förmår ventilera bort fuktig luft för att minska risken för fuktskador. Folkhälsomyndigheten har inget riktvärde för luftflöden i badrum, men enligt Boverkets tidigare regler bör ett badrum utan fönster ha ett frånluftflöde på 15 liter per sekund om det finns ett badkar med dusch. I duschrum med flera duschar bör flödet ökas motsvarande.

Mer i Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden.

Kan man använda luftrenare om luften i ett asylboende upplevs som dålig?

När luften upplevs som dålig ska verksamheten ta reda på varför. Ventilationens kapacitet kan vara undermålig, det kan finnas fuktskador eller annat som påverkar luftkvaliteten negativt. Det kan även vara så att temperaturen i rummet är för hög, något som ofta gör att luften känns torr och dammig. En luftrenare kan göra en viss nytta, men kan inte ersätta en dåligt fungerande ventilation.

Är det ok att stänga av ventilationen nattetid i ett asylboende?

Nej, ventilationen behöver gå dygnet runt för att luftkvaliteten inte ska försämras.