Övergripande frågor och svar om asylboenden

Lyssna

Vad är ett asylboende? Vad är ett hem för ensamkommande barn? Vilken skillnad är det mellan ett asylboende och ett annat tillfälligt boende? Vi har svaren.

Vad är ett asylboende?

Migrationsverket har ansvaret att erbjuda boende åt asylsökande som inte ordnar boende själv under tiden som deras asylärende utreds. Asylboenden kan se olika ut och vara allt från lägenheter till rum i studentkorridorer eller hotell.

Tillsynsvägledning asylboenden

Bostäder för asylsökande (Migrationsverket.se)

Vad är ett akut korttidsboende?

Det är ett boende där asylsökande bor högst tillfälligt i väntan på att flytta till ett asylboende. Dessa boenden har ställts i ordning i en extraordinär situation, då antalet flyktingar ökat så snabbt att Migrationsverkets ordinarie ankomstboenden inte räckt till. Ofta handlar det om boenden i skolsalar, gymnastikhallar eller försvarets anläggningar.

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i akuta ankomstboenden för flyktingar

Vad är ett ankomstboende?

Det är ett boende där asylsökande bor högst tillfälligt i väntan på att deras asylansökan ska bli registrerad och att de kan flytta till ett asylboende.

Vad är ett hem för ensamkommande barn?

Kommunen (Socialtjänsten) är ansvarig att ordna bostad åt ensamkommande asylsökande barn. Barnen kan placeras i ett hem för vård eller boende (HVB), i ett stödboende eller i ett familjehem. HVB och stödboende räknas som lokaler för allmänna ändamål och omfattas av miljöbalkens regler. Familjehem, där vården sker i enskilt hem och verksamheten inte bedrivs yrkesmässigt, räknas som bostad.

Tillsynsvägledning om lokaler för vård och omsorg (hem för ensamkommande asylsökande barn)

Vad är ett tillfälligt boende?

Tillfälliga boenden är hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad enligt 45 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vägledning om tillfälligt boende finns i Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

Vilken skillnad är det mellan ett asylboende och ett annat tillfälligt boende?

I ett tillfälligt boende som ett hotell eller vandrahem bor människor någon enstaka natt upp till några veckor. Verksamheterna riktar sig mot en ofta frisk, vuxen allmänhet med goda valmöjligheter och som är väl införstådda med den standard som erbjuds. Vistelsetiden i ett asylboende är avsevärt längre, ofta månader upp till år, och de asylsökande har sämre valmöjligheter. Även om ett asylboende kan vara ett före detta hotell bör det inte likställas med tillfälliga boenden ur hälsoskyddssynpunkt.

Kan ett asylboende betraktas som en permanent bostad?

Ett asylboende betraktas vanligtvis inte som en bostad enligt miljöbalken. Ett asylboende räknas som en lokal för allmänna ändamål och omfattas av 9 kap. 9 § miljöbalken, som gäller både för bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Ska ett asylboende uppfylla samma krav som en permanent bostad?

Ett asylboende betraktas vanligtvis inte som en bostad enligt miljöbalken. Ett asylboende räknas som en lokal för allmänna ändamål och omfattas av 9 kap. 9 § miljöbalken. Ett asylboende ska dock likt en bostad kunna uppfylla samma kvaliteter i boendet som de som anges i 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Enligt 33 § ska en bostad ge skydd mot värme, kyla, fukt, buller, radon och luftföroreningar, ha tillfredställande ventilation och uppvärmning, ge tillräckligt med dagsljus, möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien, samt ge tillgång till vatten av tillräcklig mängd och godtagbar kvalitet för dryck och matlagning och personlig hygien.

Är ett asylboende anmälningspliktig verksamhet?

Nej, ett asylboenden är inte anmälningspliktig verksamhet när det gäller miljöbalkens bestämmelser om hälsoskydd. Men annan verksamhet på asylboendet kan omfattas av tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken, exempelvis försörjning av dricksvatten och livsmedel samt hantering av avlopp och avfall.

Vad gäller för förskolor, skolor och utbildningar som tillhör ett asylboende?

Förskolor och grundskolor som finns i anslutning till asylboenden är anmälningspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. I anslutning till många boenden förekommer också utbildningar för vuxna. Dessa verksamheter är inte anmälningspliktiga enligt miljöbalken, men lokalerna omfattas av nämndens tillsyn enligt 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.