Rökförbud enligt tobakslagen

Migrationsverkets asylboenden omfattas av tobakslagens bestämmelser. Tobakslagen (1993:581) förbjuder enligt 2 § och 4 § rökning i vissa offentliga miljöer, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, gemensamhetslokaler i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård, allmänna färdmedel, restauranger och serveringsställen, hotell och annat tillfälligt boende samt lokaler dit allmänheten har tillträde. Tobakslagen förbjuder även rökning utomhus på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

Frågan om rökning på asylboenden är inte prövad i domstol, men det är troligt att asylboenden omfattas av bland annat 2 § 3 punkten tobakslagen som förbjuder rökning i lokaler som är avsedda för gemensamt bruk samt i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård. De kan även omfattas av 4 § som kräver att rökning ska vara förbjuden i ett visst antal rum i inrättningar där tillfällig bostad yrkesmässigt upplåts, till exempel hotell. Antalet rum som omfattas av rökförbud avgörs av ägaren eller motsvarande. I 8 § står det vidare att en arbetstagare inte får utsätts för tobaksrök mot sin vilja i sin arbetslokal eller liknande, och att detta är arbetsgivarens ansvar. Ansvar för att rökförbudet upprätthålls vilar enligt 7 § på den som äger eller disponerar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus.

Folkhälsomyndigheten är central tillsynsmyndighet för tillämpningen av 2 § och 4 § tobakslagen, och Arbetsmiljöverket för tillämpning av 8 § tobakslagen.

Mer vägledning och information om tobakstillsyn

Migrationsverkets policy

Migrationsverket har själva infört rökförbud i sina lokaler, inklusive boenden. Asylsökande får information om detta när de tilldelas en bostad. För mer information, kontakta Migrationsverket.

Är miljötobaksrök en olägenhet enligt miljöbalken?

Enligt miljöbalken räknas det som en olägenhet för människors hälsa när miljötobaksrök tränger in i en annan bostad på grund av felaktig eller icke fungerande ventilation, felkonstruktioner eller otätheter i väggar.