I asylboenden är det ofta brist på utrymme och boendetätheten är hög, vilket gör att kraven på ventilation är höga. I vanliga bostäder är Folkhälsomyndighetens riktvärden för luftomsättning 0,5 rumsvolymer per timme och uteluftflödet 0,35 liter per kvadratmeter och sekund.

Riktvärden för asylboenden

I asylboenden vistas ofta fler personer per ytenhet än i bostäder, och därför bör i stället det personanpassade riktvärdet 4 liter per sekund och person användas. Om fler personer placeras i ett rum eller lokal bör uteluftsflödet anpassas efter detta. Därför krävs oftast mekanisk ventilation, för med självdragsventilation är det oftast inte möjligt att uppnå de tilluftflöden som behövs.

I gemensamma utrymmen eller samlingslokaler där persontätheten kan vara extra hög gäller riktvärdet 7 liter per sekund och person + 0,35 liter per sekund och kvadratmeter. Rutiner för kontroll av ventilationen bör ingå i verksamhetens egenkontroll.

Egenkontroll

Folkhälsomyndigheten ger vägledning om ventilation i allmänna råd om ventilation och en kompletterande vägledning om ventilation.

Ventilation och fläktar i kök

Många asylboenden har kök där de boende kan laga sin egen mat. Ofta används köken intensivt och slitaget är avsevärt eftersom fukthalten i luften kan vara så hög att vatten regelbundet kondenseras på ytor i köket. Det är viktigt att köksfläktarna har kapacitet att vädra bort fukt och matos, för annars finns risk för fuktskador och mikrobiell tillväxt som kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. För att avlägsna vattenånga och matos krävs vanligtvis en möjlighet att forcera frånluftsflödet i köksfläktarna. Forcering av fläktar får inte påverka övrig ventilation i lokalen eller boendet negativt.

Ventilation i duschrum och andra våtutrymmen

I asylboenden är det ofta hög belastning på bad- och duschutrymmen, med höga fukthalter och slitage på ytmaterial i duschrummen. Risken är stor för fukt- och mögelskador som kan innebära en olägenhet för människors hälsa. Ventilationen måste därför ha tillräcklig kapacitet för att kunna vädra ut fuktig luft.

Folkhälsomyndigheten har inget riktvärde för luftomsättning i dusch- och badrum, men Boverket hade i sina tidigare byggregler krav på permanenta flöden i badrum utan vädringsfönster på minst 15 liter per sekund. Det kan vara en utgångspunkt för dimensionering av ventilationen i duschrum i asylboenden. Troligtvis krävs dock högre flöden för att ventilera ut den fuktiga luften när belastningen är hög, och då är det bra att kunna forcera ventilationen. I duschutrymmen med flera duschar bör frånluftflödena ökas ytterligare för att undvika problem med fuktskador, och även här bör möjlighet till forcering av flöden finnas.

Viktigt är också att duschutrymmen är utförda i fuktsäkra material som tål långvarig belastning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att dimensionera ventilationen efter den belastning som duschutrymmet utsätts för.