Miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar

Lyssna

Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande har det operativa tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Det är nämnden som i sin tillsyn ska kontrollera att lagstiftningen i miljöbalken följs.

I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens för att arbetet ska kunna utföras. Det är också miljö- och hälsoskyddsnämnden som genom sitt tillsynsansvar, kan och ska, bedöma om det finns brister i en verksamhet, följa upp dem samt ställa krav på att bristerna åtgärdas. Miljö- och hälsoskyddsnämndens uppgift är både att kontrollera att gällande bestämmelser följs och att ge råd och stöd till fastighetsägare. Tillsynen kan bedrivas genom inspektion på plats och genom granskning av olika dokument.

Folkhälsomyndigheten ger mer information om egenkontroll