Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och har tillsyn över skolor hitta samlad information om varför tillsyn ska utföras, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka områden som bör inspekteras. Informationen riktar sig även till dig som arbetar med hälsoskyddsfrågor på länsstyrelsen. Även du som arbetar på en skola kan använda dig av informationen, exempelvis när ett egenkontrollprogram ska tas fram.

Skolor är anmälningspliktiga verksamheter

Skolor är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att verksamheten och inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs är så bra att barnens hälsa inte påverkas negativt.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Det är verksamhetsutövarens ansvar att känna till miljöbalken och tillhörande författningar som berör verksamheten, men även andra lagar som berör verksamheten, till exempel strålskyddslagen, smittskyddslagen och livsmedelslagen.

Miljönämnden ansvarar för tillsyn

Kommunernas miljönämnder eller motsvarande har ansvaret för den operativa tillsynen enligt miljöbalken. Det är miljönämnden som i sin tillsyn ska kontrollera att miljöbalken följs. I tillsynsansvaret ingår att avsätta tillräckliga resurser och att ha personal med tillräcklig kompetens för att arbetet ska kunna utföras. Miljönämnden ska även varje år planera sitt tillsynsarbete utifrån ett tillsynsbehov. Arbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas. Tillsynen kan utövas genom att miljökontoret gör inspektioner, ger information och råd. Det är också miljönämnden som genom sitt ansvar för tillsyn, kan och ska bedöma om det finns brister i en verksamhet, följa upp dem samt ställa krav på att bristerna åtgärdas. Det kan göras i form av förelägganden, förbud att driva verksamhet och åtalsanmälan.

Egenkontroll i skolor

Egenkontroll enligt miljöbalken är ett förebyggande arbete där verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön.

Vem ansvarar för egenkontrollen?

Ansvaret för egenkontrollen ligger hos den som driver skolan, verksamhetsutövaren, men kan även vara delat mellan den som driver skolan och fastighetsägaren. I verksamhetsutövarens egenkontroll bör det framgå vem som är ansvarig för vad när det gäller de åtgärder som behöver utföras.

Skolans egenkontroll

Miljöbalkens bestämmelser om egenkontroll finns i 26 kap. 19 § miljöbalken, och tillsammans med de allmänna hänsynsreglerna utgör de grunden för verksamhetsutövarens egenkontroll. Då skolor är anmälningspliktiga verksamheter omfattas de även av kraven på egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.

Ett egenkontrollprogram i en skola kan till exempel innehålla

 • rutiner för faktorer som berör skolans inomhusmiljö som ventilation, städning, temperatur, radon, hygien och smitta, buller
 • uppgifter om hur det organisatoriska ansvaret gällande fastighetsfrågor är uppdelat
 • rutiner för drift och underhåll av ventilationen
 • rutiner för kommunikation med fastighetsägare gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för att ta emot klagomål på till exempel luftkvalitet, buller eller temperatur
 • rutiner för felanmälan gällande fastighetsfrågor
 • rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärd, resultatet av åtgärden
 • rutiner för åtgärder vid driftstörningar, till exempel vädringsrutiner
 • rutin för att kontakta miljönämnden vid driftstörningar
 • rutiner för att ta reda på hur elever och personal upplever inomhusmiljön i skolan
 • att regelbundet utföra en allergirond kan vara en del av egenkontrollen.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll