Allmänna råd om buller

Folkhälsomyndigheten vägleder i allmänna råden om buller inomhus samt i vägledning på webben.

Buller från installationer

Installationer som ventilation, värmepumpar och värmeelement kan orsaka buller som kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Krav på utredning och åtgärd kan ställas om bullernivåerna i undervisningslokalen överstiger 30 dBA enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller.

Verksamhetsbuller och akustik

Störande buller i skolan kommer oftast från verksamheten, från eleverna själva. Verksamheten bör ha metoder i sin pedagogik för att minska störande ljud i klassrummen. Om akustiken i en undervisningslokal försvårar hörförståelse och ger upphov till exempelvis huvudvärk, trötthet och stress, så kan miljö- och hälsoskyddsnämnden ställa krav på att verksamhetsutövaren utreder och åtgärdar lokalen. Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden gällande akustik. Åtgärder för att anpassa lokalens akustik för den verksamhet som bedrivs där bör utföras av fackman.