Kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan bli aktuella frågor vid nyetablering av en skola. I epidemiologiska studier har man kunnat se samband mellan kraftfrekventa elektromagnetiska fält och en något förhöjd risk för barnleukemi. Därför rekommenderas att försiktighetsmått vidtas i den mån det är rimligt. Man bör undvika att bygga skolor, förskolor och bostäder nära kraftledningar och elektriska anläggningar som ger förhöjda nivåer av elektromagnetiska fält.

Mer om kraftfrekventa elektromagnetiska fält

Radiofrekventa fält, trådlösa nätverk

Folkhälsomyndighetens uppfattning, baserad på dagens kunskap, är att elektromagnetiska radiofrekventa fält från mobilbasstationer och annan trådlös kommunikation, som wifi i skolor, inte orsakar olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Mer om radiofrekventa elektromagnetiska fält