Allmänna råd om ventilation inomhus

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation och kompletterande vägledning om ventilation finns riktvärden om vilka luftflöden som behövs i skolor och annan information som är viktig att känna till vid tillsynen.

Bedömning av ventilation/luftkvalitet

Tillsyn av ventilation och luftkvalitet i skolor bygger dels på systemtillsyn, det vill säga kontroll av vilka rutiner för ventilationen som finns i verksamhetsutövarens egenkontrollprogram, och dels på faktiska inspektioner i lokalerna. I skolans egenkontrollprogram ska det bland annat finnas rutiner för drift och underhåll av ventilationen, vem som ansvarar för vad gällande drift och underhåll och rutiner för felanmälan. Vid inspektion av ventilationen på en skola kan det vara bra att ha dokument över ventilationen med aktuella ventilationsflöden till hands. Protokoll från den senaste obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, bör också finnas. I skolor ska OVK utföras var tredje år enligt Boverkets regler. Uppgifter om ventilationsflöden i respektive rum och antal personer som vistas i rummen är också bra att ha med vid inspektionen. Det är lämpligt att fråga personal, elever, vaktmästare om det finns klassrum eller andra lokaler där luften upplevs som dålig och att speciellt undersöka dessa lokaler vidare. Vid arbetsmiljöronder eller skyddsronder kan klagomål ha uppmärksammats som är viktiga att känna till vid inspektionen. Att kontakta elevrådet kan också ge information om klagomål gällande inomhusmiljön. Stickprov bör även göras i andra lokaler i skolan. Man kan enkelt kontrollera att flöden finns genom att använda ett papper, som sugs fast i frånluftdonet och fladdrar framför tilluftsdonet, eller använda ett röktest där röken visar luftens rörelser. Vid inspektion av luftkvalitet är upplevelsen inspektören får av luften viktig. Upplevs luften som instängd och kvalmig är luftkvaliteten otillfredsställande.

Boverket om OVK