Ledningssystem för hantering av biorisker i laboratorier

Lyssna

Ledningssystem för hantering av biorisker sammanställer nödvändiga krav för att kunna kontrollera biologiska risker i samband med hantering av smittförande material i laboratorier och andra anläggningar.

ISO 35001:2020

Standarden ISO 35001:2020 Bioriskhantering för laboratorier och andra liknande organisationer är ett exempel på ett ledningssystem för hantering av biorisker. Standarden är resultatet av ett globalt arbete med bred representation från statliga myndigheter, biosäkerhetsorganisationer, forskningsinstitut, bioteknikindustrin samt EU. Det ursprungliga arbetet hanterades i en så kallad CEN Workshop Agreement (CWA) och fick namnet CWA 15793.

ISO 35001:2020 passar alla organisationer och verksamheter som arbetar med, lagrar, transporterar och/eller kasserar smittförande material. Standarden är förenlig med Arbetsmiljölagens krav på arbetsgivaransvar, och även med kravet på samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete. Standarden möjliggör även synergier med andra internationella standarder om kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), och hälsa och säkerhet (OHSAS 18001).

ISO 35001:2020 kan användas som ett redskap vid interna biosäkerhetsronder för att identifiera brister relaterade till biosäkerhet och bioskydd samt ger vägledning hur dessa brister kan åtgärdas.

Användning av ISO 35001:2020 kan

  • förbättra säkerheten i hela organisationen
  • öka verksamhetens effektivitet genom att införa etablerade praxis
  • främja internationellt utbyte och samarbete
  • erbjuda vägledning för utbildning och träning
  • öka medvetenhet och lärande om bioriskhantering
  • skapa en grund för intern revision och för certifiering.

Folkhälsomyndighetens roll

Verksamheter som på olika sätt hanterar smittämnen och toxiner ansvarar för säkerhet och skydd för människor, djur och miljö mot biologiska risker, enligt landets lagar och förordningar. Som en del i arbetet att stärka bioriskhanteringen sprider Folkhälsomyndigheten kunskap samt ger vägledning vid tillämpningen av exempelvis ISO 35001:2020 inom olika laboratorieverksamheter på myndigheter, företag och övriga organisationer.

Webbverktyget Säkra biorisker

För att underlätta för verksamheter att tillämpa ledningssystem för hantering av biorisker har Folkhälsomyndigheten publicerat informationsbroschyren "Säkra biorisker" samt tagit fram ett webbaserat självskattningsverktyg.

Säkra biorisker

Självskattningsverktyget har framställts för att ge en allmän vägledning om användning samt att underlätta tillämpningen av de särskilda kraven från CWA 15793.

Även om CWA 15793 har ersatts av ISO 35001 så kan webbverktyget fortsatt användas för att ge en skattning om styrkan hos den egna organisationens hantering av biorisker. Resultatet kan användas som en grund i arbetet för att belysa områden som behöver förbättras och därigenom minimera bioriskerna inom organisationen.

Läs mer