Återrapportering av det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet för cryptosporidium 2020

Lyssna

I denna rapport återrapporteras resultaten från det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet för cryptosporidium 2020.

Om rapporten och övervakningsprogrammet

Folkhälsomyndigheten har sedan 2018 bedrivit ett mikrobiologiskt övervakningsprogram för cryptosporidium. Syftet med programmet är att kartlägga vilka arter samt subtyper som orsakar inhemsk smitta, följa den molekylära epidemiologin på nationell nivå samt kunskapsinhämtning. Inom det mikrobiologiska övervakningsprogrammet fastställs art för samtliga prov och majoriteten analyseras vidare för fastställande av subtyp. Analysen innefattar en nested-PCR följt av Sangersekvensering och sekvensanalys.

Inför 2020 ändrades insamlingsperioden från att gälla hela året till att innefatta 1 augusti – 30 november, vilket är den period med flest anmälda fall årligen.

2020 inkom 274 prov och det är ungefär lika många prover som inkom 2019 inom övervakningsprogrammet (299 prover). Majoriteten kom från region Östergötland (17 %), Halland (16 %), Stockholm (15 %), Jönköping (15 %) och Uppsala (10 %).

Typningsresultat 2020

Majoriteten av fallen var orsakade av C. parvum (83 %; n=228). Inga inhemska fall av C. hominis detekterades, vilket var den andra vanligaste orsaken till cryptosporidios 2018 och 2019. Den andra vanligaste arten efter C. parvum var istället Cryptosporidium chipmunk genotype I (8 %; n=23). Huvudvärden för denna art är röda ekorrar, men andra värddjur kan vara aktuella.

Tabell för de vanligaste C. parvum subtyperna 2020.
Subtyp och antal Kommentar om subtyp
IIdA24G1 (n=34) En av de vanligaste subtyperna under den nationella ökningen av cryptosporidios hösten 2019 vars smittkälla inte kunde fastställas.
IIaA16G1R1b (n=33) Årligen en av våra vanligast förekommande subtyper. Påträffas även frekvent i kalvar.
IIaA17G1R1c (n=27) Se stycket om kluster nedan.
IIdA22G1c (n=21) Var i majoritet under den nationella ökningen av cryptosporidios hösten 2019 vars smittkälla fastställdes till råsaft med spenat.

Vi identifierade även tre fall av den ovanliga arten Cryptosporidium erinacei vars huvudvärd är igelkottar. Inga dubbelinfektioner påvisades under 2020.

Kluster och utbrott

I augusti 2020 upptäcktes flera fall av cryptosporidios i samma geografiska område i region Gävleborg. Alla analyserade fall (n=7) var C. parvum subtyp IIaA17G1R1c. I samarbete med smittskyddsenheten i Gävleborg och det lokala miljö- och hälsoskyddskontoret fastslogs att flera av fallen hade ätit på två lokala pizzerior. Analys av dricksvattnet visade inte på någon kontamination utan sallad som så exempelvis rucola misstänktes som trolig orsak till utbrottet.

Insamling till det mikrobiologiska övervakningsprogrammet för cryptosporidium 2021 är perioden 1 augusti–30 november.

Läs mer

Information om de mikrobiella övervakningsprogrammen