Fördjupad information om de mikrobiella övervakningsprogrammen

Lyssna

I fördjupad information presenteras rapporter för ett urval av smittämnen inom de mikrobiella övervakningsprogrammen och kompletterar de epidemiologiska årsrapporterna. Rapporterna riktar sig främst till smittskyddsenheter och de kliniskt mikrobiologiska laboratorierna i landet men kan även vara riktade mot internationella aktörer.

Epidemiologiska årsrapporterna

Årsrapporter för anmälningspliktiga sjukdomar

  • Mikrobiologisk övervakning av campylobacter

    Med anledning av ökningar av fall och flera utbrott av campylobacter infördes ett mikrobiellt övervakningsprogram för campylobacter 2017. Insamlingen av isolat med från inhemskt smittade personer gjordes under utvalda veckor vår och sensommar. Syftet med insamlingen var kunskapsuppbyggnad inom molekylär epidemiologi och kartläggning av genetiska kluster. Insamlingen inkluderade jämförande analyser med campylobacter från kycklingflockar (SVA) och kycklingkött (SLV). Från och med 2022 pausas programmet och resultaten sammanställs och utvärderas i en rapport.

  • Mikrobiologisk övervakning av cryptosporidium

    Återrapportering av resultat från det nationella mikrobiologiska övervakningsprogrammet för cryptosporidium.

  • Mikrobiologisk övervakning av ehec (Enterohemorragisk E. coli)

    Ehec ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Typning sker med helgenomsekvensering. Alla isolat ingår i programmet, både från personer smittade i Sverige och utomlands. I smittspårningar och nationella utbrottsutredningar är resultaten från typningen ofta av avgörande betydelse.