Mikrobiell övervakning av ehec 2021 – Kvartal 2

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 4 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Generellt har färre antal isolat inkommit för epidemiologisk typning vid Folkhälsomyndigheten i och med den rådande situationen med covid-19 pandemin. Totalt inkom 54 isolat för typning under kvartal 2 2021, förra året hade det inkommit 48 isolat under kvartals 2. Under åren 2015-2019, har det som jämförelse inkommit i genomsnitt 65 isolat under detta kvartal.

Under perioden 1 april till 30 juni 2021 anmäldes 110 fall av ehec-infektion. 96 fall (87 procent) av de anmälda fallen var inhemskt smittade, vilket är en ovanligt hög andel. Detta speglar mest troligt covid-19 pandemin och dess påverkan på resvanor. 5 fall (5 procent) av de anmälda fallen hade okänt smittland och endast 9 fall (8 procent) var rapporterade som utlandssmittade.

Av de 110 anmälda fallen med ehec-infektion, inkom 54 isolat till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Isoleringsfrekvensen för kvartal 2 2021 låg på 49 procent, vilket är något lägre jämfört med andra kvartalet 2020 och 2019 (56 respektive 55 procent).

I två av de inkomna proven kunde ehec detekteras men inte isoleras. Ett isolat var inte ehec. Övriga isolat fördelade sig i 23 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Vanligast förekommande var O157:H7 (18 procent), följt av O26:H11 och O121:H19 (16 procent vardera). O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa.

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (33 procent) följt av stx2a (22 procent) och stx2a, stx2c (14 procent) (figur 2). O26:H11 kan bära på olika varianter av shigatoxinsubtyper, antingen är de stx1a, stx1a + stx2a eller stx2a, vilket högst troligt indikerar variation i hur pass patogen denna serotyp kan vara. Vanligast är att de bär på gener för stx1a, så även under detta kvartal, se Tabell 1.

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2021 (n=51).

Stapeldiagram som visar Fördelning av serotyper och smittland för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2021 (n=51).

Notering om bilden: Övriga serotyper med ett isolat representerade: O5:H9, O54:H45, O85:H4, O111:H8, O113:H21, O128:H2, O136:H12, O136:H16, O136:H20, O175:H21, O179:H31, O182:H25, O183:H18, O187:H28, ONT:H2 och ONT:H7.

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2021 (n= 51).

Stapeldiagram som visar Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2021 (n= 51)

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec-infektion. Förekomst av stx2 är associerad med svårare sjukdomsbild än stx1 och framför allt stx-subtypen stx2a (med eller utan stx2c) är starkt associerad med utveckling av HUS.

Under kvartal 2 2021 har inget fall av HUS anmälts. Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av HUS-fall.

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

En gårdsutredning har skett under andra kvartalet 2021. Det gällde en förskola i region Jönköping, där totalt 12 fall under slutet av april bekräftades smittade med en stam av ehec O121:H19. En närliggande gård som gödslat åkern i direkt anslutning till förskolan provtogs men ehec kunde inte påvisas.

Hybridisolat

Tre fall bär på isolat som är hybrider av ehec och etec (enterotoxinproducerande E. coli). Ett av isolaten var positivt för stx2g och sta, de andra två isolaten var positiva för stx1a och sta. Genen sta är en virulensmarkör för etec som kodar för värmestabilt toxin (ST). Två av de tre fallen var rapporterade som inhemskt smittade och för det tredje fallet smittorten var okänd.

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper för inkomna isolat under perioden 1 april till 30 juni 2021 (n=51).
SerotypShigatoxin-subtypeaeIsolat per shigatoxinsubtypIsolat per subtyp
O5:H9 stx1a Positiv 1 1
O26:H11 stx1a Positiv 6 -
O26:H11 stx1a, stx2a Positiv 2 8
O27:H30 stx2b Negativ 3 3
O54:H45 stx2b Negativ 1 1
O85:H4 stx2f Negativ 1 1
O91.H14 stx1a Negativ 2 2
O103:H2 stx1a Positiv 3 3
O111:H8 stx1a Positiv 1 1
O113:H21 stx1a, stx2d Negativ 1 1
O121:H19 stx2a Positiv 8 8
O128:H2 stx1c, stx2b Negativ 1 1
O136:H12 stx2a Negativ 1 1
O136:H16 stx2a Negativ 1 1
O136:H20 stx1c Negativ 1 1
O145:H28 stx1a Positiv 1 -
O145:H28 stx2a Positiv 1 2
O157:H7 stx2a, stx2c Positiv 5 -
O157:H7 stx1a, stx2c Positiv 2 -
O157:H7 stx2a, stx2c Positiv 2 (klad 8) 9
O175:H21 stx1a, stx2a Negativ 1 1
O179:H31 stx2f Positiv 1 1
O182:H25 stx1a Positiv 1 1
O183:H18 stx1a Negativ 1 1
O187:H28 stx2g Negativ 1 1
ONT:H2 stx1a Positiv 1 1
ONT:H7 stx1c, stx2b Negativ 1 1
Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 30 juni 2021. Observera att både HUS fallen är från kvartal 1 2021.
KvartalFallSerotypSubtyp av shigatoxineaeSmittlandÖvrig information
1 Fall 1 O26:H11 stx1a, stx2a Positiv Inhemsk -
2 Fall 2 O157:H7 stx2a Positiv Inhemsk -

Läs mer