Mikrobiell övervakning av ehec 2022 – halvårsrapport

Lyssna

Detta är en rapport som publiceras 2 gånger per år med fokus på den epidemiologiska typning av ehec som utförs på Folkhälsomyndigheten. Justering av data kan förekomma på grund av viss eftersläpning av anmälningar i SmiNet.

Sammanfattning

Generellt har antalet isolat som inkommit för epidemiologisk typning vid Folkhälsomyndigheten ökat i och med den rådande situationen med covid-19 pandemin som blivit mer normaliserat. Totalt inkom 132 isolat för typning under första halvåret 2022, förra året hade det inkommit 95 isolat under första halvåret. Ehec påvisades i 125 av de 132 isolaten.

Under perioden 1 januari till 30 juni 2022 anmäldes 282 fall av ehec-infektion. 199 fall (70 procent) av de anmälda fallen var inhemskt smittade, vilket är en lägre andel i jämförelse med 2021. Detta speglar också mest troligt covid-19 pandemin och dess påverkan på resvanor och att vi börjar resa igen. 16 fall (6 procent) av de anmälda fallen hade okänt smittland och 67 fall (24 procent) var rapporterade som utlandssmittade.

Av de 282 anmälda fallen med ehec-infektion, inkom 132 isolat till Folkhälsomyndigheten för epidemiologisk typning. Isoleringsfrekvensen för halvåret 2022 låg på 47 procent, vilket är något lägre jämfört med tidigare år 2021 och 2020 som var över 50 procent.

I två av de inkomna proven kunde ehec detekteras men inte isoleras. Ett isolat var inte ehec. Övriga isolat fördelade sig i 55 olika serotyper (figur 1, tabell 1). Vanligast förekommande var O157:H7 (16 procent) detta inkluderar klon 8 också, följt av O26:H11 (13 procent), följt av serotyperna O27:H30 och O103:H2 på (6 procent) vardera. O26:H11 är den mest frekventa så kallade non-O157:H7 serotypen i Europa.

Den vanligast förekommande shigatoxinsubtypen var stx1a (25 procent) följt av stx2b (19 procent) och stx2a (13 procent) (figur 2). O26:H11 kan bära på olika varianter av shigatoxinsubtyper, antingen är de stx1a, stx1a + stx2a eller stx2a, vilket högst troligt indikerar variation i hur pass patogen denna serotyp kan vara. Vanligast är att de bär på gener för stx1a, så även under denna period, (tabell 1).

Figur 1. Fördelning av serotyper och smittland för inkomna isolat under perioden 1 januari till 30 juni 2022 (n=132). Serotyperna som endast har under fyra fall rapporteras som övriga serotyper.

Figuren visar de vanligaste serotyperna som fanns bland isolaten som inkom för epidemiologisk typning under första halvåret 2022 med deras smittland.

Se bilden i stort format

Tabell 1. Fördelning serotyper och stx-subtyper för inkomna isolat under perioden 1 januari till 30 juni 2022 (n=132)
SerotypToxineaeAntal isolat per toxintypAntal isolat per serotyp
:H49 stx1a eae- 1 1
O103:H2 stx1a eae+ 7 7
O108:H25 stx2a eae+ 1 1
O111:H8 stx2a eae+ 2 2
O113:H21 stx2a eae- 1 1
O113:H4 stx1c, stx2b eae- 4 5
O113:H4 stx2b eae- 1
O116:H48 stx2a eae- 1 2
O116:H48 stx2a, stx2d eae- 1
O117:H7 stx1a eae- 1 1
O12:H4 stx2f eae+ 1 1
O121:H19 stx2a eae+ 1 1
O128:H2 stx2b eae- 3 4
O128:H2 stx1c eae- 1
O145:H28 stx2a eae+ 4 4
O145:H34 stx2f eae+ 1 1
O146:H21 stx1c, stx2b eae- 3 6
O146:H21 stx2b eae- 2
O146:H21 stx1c, stx2a eae- 1
O146:H28 stx2b eae- 3 3
O150:H7 stx1a eae- 1 1
O150:H8 stx1c eae- 1 1
O154:H31 stx1d eae- 1 1
O157:H7 stx2c eae+ 5 11
O157:H7 stx1a, stx2a eae+ 3
O157:H7 stx1a, stx2c eae+ 1
O157:H7 stx2a eae+ 1
O157:H7 stx2a, stx2c eae+ 1
O157:H7, clade 8 stx2a, stx2c eae+ 6 8
O157:H7, clade 8 stx2a eae+ 2
O166:H28 stx1c eae- 1 1
O168:H8 stx2c, stx2d eae- 1 1
O171:H25 stx2d eae- 1 1
O174:H21 stx2d eae- 1 1
O174:H8 stx1c, stx2b eae- 1 1
O177:H25 stx2c eae+ 2 2
O185:H7 stx2c eae- 1 1
O187:H28 stx2g eae- 1 1
O22:H1 stx2b eae- 1 1
O26:H11 stx1a eae+ 14 15
O26:H11 stx2a eae+ 1
O27:H30 stx2b eae- 7 7
O43:H2 stx2b eae- 2 2
O63:H6 stx2f eae+ 2 2
O66:H25 stx2b eae- 1 1
O66:H45 stx2b eae- 1 1
O78:H4 stx1c eae- 4 4
O8:H19 stx2a eae- 1 1
O8:H19 stx2e eae- 1 1
O8:H9 stx2e eae- 1 1
O81:H21 stx1c eae- 1 1
O81:H6 stx2f eae+ 1 1
O91:H14 stx1a eae- 3 5
O91:H14 stx1a, stx2b eae- 1
O91:H14 stx2b eae- 1
O98:H21 stx1a eae+ 1 1
ONT:H2 stx1a eae+ 3 4
ONT:H2 stx2a eae+ 1
ONT:H4 stx1c, stx2b eae- 1 1
ONT:H6 stx2b eae- 1 1
ONT:H7 stx1c eae- 1 1

Figur 2. Fördelning av shigatoxinsubtyper och eae för inkomna isolat under perioden 1 januari till 30 juni 2022 (n= 132).

Denna figur visar fördelningen av eae och shigatoxinsubtyper på de 132 inkomna isolat för epidemiologisk typning under första halvåret 2022.

Se bilden i stort format

HUS

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) är en allvarlig komplikation vid ehec-infektion. Förekomst av stx2 är associerad med svårare sjukdomsbild än stx1 och framför allt stx-subtypen stx2a (med eller utan stx2c) är starkt associerad med utveckling av HUS.

Under halvåret 2022 har fyra fall av HUS anmälts, två av fallen var under fem år. Endast ett av fallen (25 procent) har haft den virulenta shigatoxinsubtypen stx2a ensam, två av fallen hade shigatoxinsubtypen stx2b och ett av fallen hade endast stx1a, (tabell 2). Sedan november 2016 bistår Folkhälsomyndigheten vid isolering av HUS-fall.

Tabell 2. Anmälda HUS-fall från 1 januari till 30 juni 2022. Observera att HUS-fall 1, 2 och 3 är från kvartal 1, fall 4 är från kvartal 2.
KvartalFallSerotypToxinsubtypeaeSmittland
1 Fall 1 O113:H4 stx1c, stx2b eae- Inhemsk
1 Fall 2 :H2 stx1a eae+ Inhemsk
1 Fall 3 O146:H21 stx2b eae- Inhemsk
2 Fall 4 O111:H8 stx2a eae+ Inhemsk

Utredning vid misstänkt gårdskoppling

Ingen gårdsutredning har skett under första halvåret 2022.

ESBL

Två isolat identifierades som ESBL-producerande under första halvåret 2022, båda fallen var utlandsmittade. Isolaten bar på CTX-M-15.

Hybridisolat

Två fall bär på isolat som är hybrider av ehec och etec (enterotoxinproducerande E. coli). Både isolaten var positivt för stx2g och sta. Genen sta är en virulensmarkör för etec som kodar för värmestabilt toxin (ST). Ett av fallen var rapporterade som inhemskt smittade och smittorten för det andra fallet var utland, (tabell 3).

Tabell 3. Hybridisolat under första halvåret 2022.
FallSerotypToxinsubtypeaestaSmittland
1 O187:H28 stx2g Negativ Positiv Utland
2 O187:H28 stx2g Negativ Positiv Inhemsk

Läs mer