Ekonomiska problem och psykisk ohälsa centrala i arbetet med spelproblem

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Ekonomiska problem, psykisk ohälsa och riskkonsumtion av alkohol har tydliga samband med spelproblem. Det förebyggande arbetet kring spelproblem behöver därför samordnas med övrigt ANDTS-arbete, och även kopplas till åtgärder som rör ekonomisk trygghet och psykisk hälsa.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag två rapporter om myndighetens olika studier på spelområdet under 2021-2022. Rapporterna sammanfattar kunskapsläget över spel om pengar och problemspelande i Sverige. Analysen stärker tidigare resultat om spel i befolkningen och konsekvenserna för folkhälsan.

Riskfaktorer för spelproblem

Psykisk ohälsa, en osäker situation på arbetsmarknaden och ekonomiska problem är några av de tydligaste riskfaktorerna för att få spelproblem. Folkhälsomyndigheten har bland annat undersökt covid-19-pandemins påverkan, och sett att spelproblemen ökade bland personer som redan hade ett problemspelande före pandemin och bland personer som var arbetslösa. Vid en lågkonjunktur riskerar spelproblemen att öka och konsekvenserna av spelproblem att förvärras. Den som har ett problemspelande kan till exempel lockas att försöka förbättra sin ekonomiska situation genom att ta snabblån för spel om pengar.

- Det finns ett starkt samband mellan snabblån och problemspelande. 16 procent av dem som tagit snabblån senaste året har också ett problemspelande. Vi ser därför att det finns behov av olika insatser på kreditmarknaden, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Insatserna skulle till exempel kunna handla om ett system för skuldregister, som ger en helhetsbild över kredittagarnas lån och skulder, och möjlighet att stänga av sig från lån. Den statliga utredningen ”Motverka riskfylld kreditgivning och överskuldsättning” kommer att presentera förslag kring detta i juni, vilket kan komma att få stor betydelse för det spelförebyggande arbetet.

Socialt stöd och livsvillkor har betydelse

Folkhälsomyndigheten konstaterar i rapporterna att det finns behov av åtgärder inom flera områden. Spel om pengar och övriga ANDTS-områden, alkohol, narkotika, dopning och tobak, behöver till exempel inkluderas i relevanta uppdrag kring psykisk hälsa.

Bristande socialt stöd, tillit till andra människor i allmänhet, isolering och ensamhet är faktorer som har samband med spelproblem.

- Det förebyggande arbetet kring spelproblem kan bli mer effektivt genom fortsatt integrering av spel om pengar i det övriga ANDTS-arbetet, och att det kopplas till uppdrag och åtgärder som rör psykisk hälsa och ekonomisk trygghet, säger Magdalena Lagerlund.

Rapporterna pekar också på att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper bör beaktas både i det förebyggande arbetet och vid stöd och behandling, om det folkhälsopolitiska målet om en god och jämlik hälsa ska uppnås. Faktorer som stress bland minoritetsgrupper och migranter, utanförskap, kognitiva problem och psykiska besvär kan påverka förutsättningarna vid spelproblem.

Om återrapporterna

Återrapporterna redogör för Folkhälsomyndighetens två regeringsuppdrag på spelområdet 2022. Det ena uppdraget rör myndighetens uppdrag på spelområdet gällande kunskapsstöd och nationell samordning och det andra uppdraget var analyser och kommunikation av en rad studier som myndigheten ansvarat för under 2021-2022 för:

  • befolkningsundersökningarna Swelogs 2021
  • undersökningen om spel om pengar bland unga och föräldrar (USUF)
  • kvalitativa studier om grupper som löper förhöjd risk att drabbas av spelproblem.
  • pilotstudie om Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Läs mer