Sjukdomsinformation om akantamöbainfektion

Lyssna

Akantamöbor (Acanthamoeba) är frilevande amöbor som lever i vatten och fuktig jord. De har påvisats i samtliga världsdelar. Infektion med akantamöbor är sällsynt. Akantamöba är framför allt en viktig orsak till hornhinneinfektion hos bärare av kontaktlinser men kan också orsaka djupare infektioner.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Vad orsakar akantamöbainfektion och hur sprids sjukdomen?

Bild på Acantamöbor.

Akantamöban sprids via vatten. Människor kan komma i kontakt med amöban när man badar (exempelvis spa och badanläggningar) eller via luftfuktare.

Hornhinneinfektion förekommer framför allt hos bärare av kontaktlinser. Akantamöbor infekterar inte i sig hornhinnan utan det krävs en skada eller svaghet i hornhinnan för att ge en infektion. Själva linsen kan orsaka denna skada. Eftersom akantamöbor finns i såväl saltvatten eller bräckt vatten som sötvatten eller kranvatten, kan den saltlösning som linserna förvaras i kontamineras från omgivningen.

Akantamöbor kan hos personer med nedsatt immunförsvar ge upphov till infektion av hjärna och hjärnhinnor. Amöban har i dessa fall nått blodbanan via ett sår i huden. Akantamöbor sprids inte direkt från människa till människa.

Inkubationstiden, det vill säga tiden från att en person har blivit smittad till att hen får symtom, är svår att ange. Vid hornhinneinflammation är den sannolikt kort, men vid djupare infektion betydligt längre (cirka 1–2 veckor).

Symtom och behandling

Vanligast är hornhinneinflammation (keratit). Amöban kan via blodbanan invadera hjärnan och ge upphov till hjärnhinne- och hjärninflammation. Tillståndet går i regel inte att behandla men är lyckligtvis mycket ovanligt. Ögoninfektionerna kan i regel framgångsrikt behandlas med läkemedel.

Epidemiologisk övervakning och mikrobiologisk diagnostik

Det finns inget epidemiologiskt övervakningsprogram för sjukdomen vid Folkhälsomyndigheten utan sjukdomens utbredning följs via omvärldsbevakning.

Diagnos ställs genom att man odlar amöban från biopsi eller skrap från hornhinnan. Vid misstänkt akantamöbainfektion hos immunsupprimerad patient (person med nedsatt immunförsvar) kan även cerebrospinalvätska, hjärn- eller hudbiopsi, bronkoalveolär sköljvätska (BAL) med mera undersökas med PCR.

Analyskatalog – Mikrobiologiska analyser och tjänster

Förebyggande åtgärder

En god handhygien vid rengöring och förvaring av kontaktlinser minskar risken för ögoninfektion. Det är viktigt att linserna hanteras exakt så som ögonläkaren eller optikern anger. Kokning av vatten avdödar amöban.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Infektion med akantamöba är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.