Sjukdomsinformation om escherichia coli-infektioner i tarmen

Lyssna

Annan benämning: E. coli.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Bakterien Escherichia coli betraktades tidigare som en icke sjukdomsframkallande mikroorganism, vanlig i mag- och tarmkanalen både hos människor och djur. Den används som indikatorbakterie vid rutinundersökningar av vatten för att påvisa färsk förorening med avföring.

Under årens lopp har det visat sig att det finns flera olika typer av Escherichia coli, som kan ge sjukdom hos människa, några av dessa kan även finnas hos djur, men djuren är sällan sjuka.

Vad orsakar escherichia coli-infektioner och hur sprids det?

Åtminstone sex typer av Escherichia coli kan orsaka infektion hos människa:

  • enterohemorragiska E. coli (EHEC)
  • enteroinvasiva E. coli (EIEC)
  • enteropatogena E. coli (EPEC)
  • enterotoxinbildande E. coli (ETEC)
  • enteroadhererande E. coli (DAEC)
  • enteroaggregativa E. coli (EAggEC)

Bakterierna finns i tarmen hos människa, vid vissa typer även i tarmen hos djur. Bakterien utsöndras med avföringen.

Enterohemorragisk E. coli-infektion EHEC redovisas separat: Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

EHEC: Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

EIEC: Reservoar är människa. Smittspridning sker troligen via smittade livsmedel. Inkubationstiden är kort, 10 till 18 timmar.

EPEC: Reservoar är människa. Smittar framför allt barn under två år, och smittspridning kan ske via smittad barnmat eller mat under avvänjningen eller på spädbarnsavdelning på sjukhus. Även vuxna kan insjukna. Smittan var tidigare vanlig i Europa och USA och spelar fortfarande en stor roll som diarréorsak hos spädbarn i utvecklingsländerna. Inkubationstiden hos vuxna är nio till 12 timmar, det är okänt om samma förhållande gäller för barn.

ETEC: Enterotoxinbildande stammar, som bildar ett värmekänsligt toxin (LT) och ett värmestabilt toxin (ST). Reservoar är människa. Smittar framför allt via livsmedel som förorenats, men även vattensmitta har beskrivits. Smitta från person till person är ovanligt. Smittan är vanlig i subtropiska och tropiska länder, turister insjuknar ofta, och sjukdomen går ofta under benämningen ”turistdiarré”. Inkubationstiden är normalt 10 till 12 timmar men kan uppgå till 72 timmar.

DAEC: Ännu inte speciellt känd mikroorganism som har förekommit i utbrott hos små barn i låginkomstländer.

EAggEC: Viktig orsak till barndiarréer i låginkomstländer. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré. Inkubationstiden är 20–48 timmar.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

EIEC: Invasiva stammar orsakar sjukdom, speciellt lokaliserad till tjocktarmen. Symtom är feber, slemmig och ibland blodig diarré.

EPEC: Orsakas bara av speciella serotyper av Escherichia coli. Symtom är vattniga diarréer med slem, feber och ibland uttorkning som följd.

ETEC: Patienten har rikliga, vattniga diarréer, buksmärtor, kräkningar och ibland feber och kan snabbt bli uttorkad.

DAEC: Icke toxinbildande stammar som fäster till vävnadsceller. Symtombilden domineras av diarréer.

EAggEC: Symtomen är vattniga diarréer med slem.

Diagnos ställs med odling och PCR-teknik från ett avföringsprov. Diagnosen görs framförallt för EIEC, EPEC, EAggEC och ETEC.

Flertalet av dessa sjukdomstillstånd antibiotikabehandlas inte normalt, men vätskeersättning kan behövas.

Förebyggande åtgärder

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Dessa E. coli är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, undantaget Enterhemorragisk E.coli-infektion EHEC. Misstänkta utbrott från vatten och livsmedel skall meddelas miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Sjukdomsinformation om enterohemorragisk E. coli-infektion (EHEC)

Exempel på utbrott

ETEC

  • Minst 200 personer i Stockholmstrakten insjuknade med diarré och kräkningar efter att ha ätit mjuk dessertost. Osten visade sig innehålla toxinbildande (LT– toxin) E. coli, mer än en miljon bakterier per gram ost. Liknade utbrott förekom samtidigt även i USA, Danmark och Nederländerna.
  • På ett kryssningsfartyg insjuknade 108 personer av 138 med mag- och tarmsymtom. Utbrottet orsakades av ETEC, som isolerades både från dricksvattentanken och från sjuka personer. Mellan kylsystemet och färskvattentanken fanns en rörförbindelse, och sjövatten kunde via denna nå färskvattentanken.
  • 50 av 148 personer insjuknade efter att ha ätit en gemensam italiensk buffé på en restaurang. En enkätundersökning baserad på menyn gav inget utslag för ökad risk för insjuknande kopplad till ett specifikt livsmedel. Tolv personer provtogs, varav två var positiva för ETEC, sex för EPEC och tre dubbelinfekterade med ETEC och EPEC.

EPEC

  • Bland de boende i två bostadsområden utanför Uppsala med gemensam vattenförsörjning insjuknade 60 procent (442 personer) med mag- och tarmsymtom. De sjuka representerade alla åldersgrupper. EPEC kunde isoleras från såväl de sjuka som från dricksvattnet.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: E.coli infection (cdc.gov)