Sjukdomen sprids via myggor, och omfattande epidemier med många dödsfall har uppträtt under årens lopp. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Turister löper dock nuförtiden en mycket liten risk att smittas, och sjukdomen kan förebyggas bland annat genom vaccination. Gula febern är en karantänssjukdom och vissa länder har krav på vaccination före inresa, särskilt om man kommer resande från "infekterade områden".

Vad orsakar gula febern och hur sprids den?

Gula febern orsakas av ett virus tillhörande gruppen flavivirus. Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande framför allt Aedes-släktet. Förutom människa fungerar också vissa apor som reservoar. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa.

Inkubationstiden är två till sex dygn.

Symtom och komplikationer

Många personer som smittas med virus blir endast obetydligt sjuka och flera får inga symtom över huvud taget, så kallad subklinisk infektion.

De kliniska fallen av gula febern debuterar i regel akut med feber, huvudvärk och muskelvärk. Allmäntillståndet försämras efterhand och efter några dygn blir patienten gul och får blödningar, framför allt från mag-/tarmkanalen. Dödligheten är hög, 20–50 procent.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukdomsbilden. Man kan också påvisa antikroppar mot viruset från patientens blod.

Eftersom det inte finns något läkemedel mot orsakande virus blir terapin symtomatisk, det vill säga behandlingen riktas mot patientens aktuella symtom.

Förebyggande åtgärder

Det finns ett vaccin mot gula febern. Om man skall resa till tropiska områden i Afrika eller Sydamerika bör man vaccinera sig, även om landet inte formellt skulle kräva detta – de krav många länder har om vaccination före inresa tar mera fasta på att skydda landet, inte resenären som sådan.

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för gula febern och samtidigt också för denguefeber och andra insektsöverförda smittor. Man bör, särskilt till kvällarna (den tid då myggorna främst biter), bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel. Till natten kan man sova under ett impregnerat myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån myggen borta.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gula febern klassas enligt smittskyddslagen som en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Då sjukdomen också, enl. gällande internationella hälsovårdsbestämmelser, är en karantänssjukdom, skall fall också rapporteras till Socialstyrelsen och Världshälsoorganisationen (WHO).

Kuriosa

Gula febern är en sjukdom som man historiskt sett kan koppla samman med byggandet av Panamakanalen. Detta gigantiska byggnadsprojekt, initierat från Frankrike, kantades av en mångfald olika typer av problem. Ett medicinskt sådant var att kanalbyggarna i en hög utsträckning drabbades av dödliga sjukdomar, såsom malaria och gula febern. När kanalen efter många decenniers vedermödor slutligen var färdigbyggd (1914) hade amerikanska forskare med Walter Reed i spetsen kunnat visa att gula febern, precis som malarian, spreds via myggor.

Exempel på utbrott

Utbrott av gula febern rapporteras av respektive land till WHO. Under 2000-talet har det rapporterats från Sydamerikanska och Afrikanska länder omkring fem utbrott per år. Sedan 2010 har det enbart rapporterats från Afrikanska länder (Kamerun, Elfenbenskusten, Kongo, Senegal, Uganda, Sierra Leone, Uganda, Sudan och Tchad).

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Yellow Fever

WHO: Yellow fever