Sjukdomsinformation om japansk encefalit

Lyssna

Detta är en virusorsakad hjärninflammation som finns i Sydostasien (främst Vietnam), men som också rapporteras från bland annat Korea, Indien och Nepal och som sprids via myggor.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Sjukdomen, som ytterligt sällan drabbar turister, kan förebyggas genom vaccination. Sjukdomen är en vektorburen zoonos, det vill säga att den kan överföras mellan djur och människa via myggor. Hos djur drabbas framför allt grisar.

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning

Japansk encefalit orsakas av ett virus som tillhör familjen flavivirus. Förutom människa är gris och sannolikt vissa fåglar mellanvärd. I smittspridningen har gris en viktig funktion.

Sjukdomen överförs till människa via myggor tillhörande Culex-släktet. Sjukdomen sprids ej direkt från människa till människa. Inkubationstiden är tre till sju dygn.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik

Patienten insjuknar med feber, huvudvärk, illamående och kräkningar. I svåra fall kan patienten bli omtöcknad/medvetslös, ibland ses även kramper och förlamningar. Dödligheten är hög, och flera överlevande patienter blir aldrig helt återställda.

Någon specifik behandling finns ej. Diagnosen ställs genom påvisande av antikroppar mot encefalitvirus i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder

Genom att skydda sig mot myggstick kan man minska risken för japansk encefalit och andra insektsöverförda smittor. Man bör till kvällarna, den tid då myggorna främst biter, bära långärmade tröjor och långbyxor. Man bör också smörja in huden med myggmedel och till natten kan man ligga under myggnät. Fläkt eller luftkonditionering håller i viss mån även borta myggen.

Det finns ett effektivt vaccin som framförallt kan rekommenderas till resenärer som kommer att vistas längre tid (mer än tre till fyra veckor) på landsbygden i länder med japansk encefalit.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott

Japansk encefalit är en anmälningspliktig sjukdom (under diagnosen viral meningoencefalit) och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten.

Kommentarer

Det bör än en gång betonas att risken att ådra sig japansk encefalit är synnerligen liten, även när man reser till områden varifrån sjukdomen rapporterats. Två svenska fall är kända under senare år. Patienterna hade smittats på Bali och i Thailand.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Japanese encephalitis (cdc.gov)