Sjukdomsinformation om melioidos

Lyssna

Melioidos är en ovanlig bakteriell infektion som kan ge många olika symptom. Sjukdomen kan likna såväl tyfoidfeber som tuberkulos.

Sidans information

Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete.

Melioidos förekommer i stora delar av tropikerna även om fall rapporteras huvudsakligen från Sydostasien och norra Australien.

Vad orsakar melioidos och hur sprids den

Sjukdomen orsakas av bakterien Burkholderia pseudomallei som finns i mark och vatten i tropiska länder. Flera olika djur såsom får, getter, hästar, svin, apor, gnagare med flera, kan smittas och sprida sjukdomen vidare till nya områden.

Smitta sker vanligen via kontakt med förorenad jord eller förorenat vatten som kommer in genom småsår i huden; via förtäring av smittat vatten eller genom inandning av vatten eller jorddamm. Smitta person till person är ovanligt liksom laboratoriesmitta.

Inkubationstiden kan vara så kort som två dygn, men det kan ta månader till år innan sjukdomssymtom uppträder.

Symtom och komplikationer

Den kliniska bilden kan variera från symtomlöshet, lätta luftvägsbesvär till elakartad sjukdom. Patienten kan drabbas av blodförgiftning (sepsis), få en svår lunginflammation med vävnadssmältningar och var i lungsäckarna, utveckla benröta med mera.

Diagnostik och behandling

Diagnosen ställs genom molekylärbiologiska metoder, bakterieodling eller genom antikroppspåvisning.

Sjukdomen kan behandlas med antibiotika.

Förebyggande åtgärder

Personer med nedsatt allmäntillstånd och/eller öppna sår bör undvika jord- och vattenkontakt i områden där sjukdomen finns. Noggrann sårhygien förebygger sjukdom.

Åtgärder vid inträffade fall och utbrott

Melioidos är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Läs mer på andra webbplatser

CDC: Melioidosis (cdc.gov)