Enligt den europeiska smittskyddsmyndighetens kunskapssammanställning ger munskyddsanvändning i samhället en liten till medel effekt på smittspridningen och man betonar samtidigt att det saknas kvalitativa studier för att kunna göra en mer omfattande värdering. Sammantaget bedömer myndigheten att det finns vissa situationer då munskydd tillsammans med övriga åtgärder kan vara av värde för att dämpa smittspridningen av covid-19 men en bred och generell användning av munskydd i samhället är inte motiverad.

Hur och var sprids smittan?

Covid-19 sprids i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man får viruset på händerna och sedan rör ögonen, näsan eller munnen. En kombination av miljö, tid och aktivitet påverkar risken för smittspridning.

Risken för smittspridning är större:

 • inomhus än utomhus,
 • i små och trånga utrymmen utan god ventilation, jämfört med stora välventilerade utrymmen,
 • under perioder med kallare och torrare klimat, som vintertid, än under sommarhalvåret,
 • vid långvarig nära kontakt mellan människor och
 • vid hosta och nysningar från en infekterad person (då risken att droppar sprids till andra ökar kraftigt), jämfört med exempelvis vanlig utandningsluft.

Erfarenheter från de regionala smittskyddsenheterna och deras arbete med smittspårning visar att smittspridningen i Sverige framförallt sker i hemmet, på arbetsplatser och i sociala sammanhang såsom middagar och fester. Vetenskapliga rapporter från andra länder visar samma sak.

Situationer där munskydd kan minska risken för smitta

Det finns situationer där det kan uppstå nära kontakter mellan personer under en längre tid och där munskydd är av värde, exempelvis i kollektivtrafiken vid hög smittspridning i samhället. Även på arbetsplatser kan det i vissa situationer vara svårt att undvika nära kontakter mellan människor. Dessa situationer bör identifieras gemensamt av berörda arbetsgivare och arbetstagare. Rutiner för hur munskydd ska användas bör tas fram utifrån det identifierade behovet.

Bred munskyddsanvändning i skolmiljön bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd. Situationer med nära kontakter mellan vuxna i grund- och förskola samt mellan vuxna och/eller mellan elever i gymnasieskolan bör riskbedömas i likhet med andra arbetsplatser. I första hand bör andra åtgärder vidtas men om dessa inte bedöms vara tillräckliga kan munskydd vara en åtgärd som kan vara relevant för att ytterligare minska risken för smittspridning i den specifika situationen.

Munskydd ersätter inte de allmänna råden

I situationer där det är svårt att hålla avstånd är användningen av munskydd en tilläggsåtgärd till övriga åtgärder. Munskydd ska alltså inte användas för att ersätta Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning, det vill säga:

 • stanna hemma vid symtom på covid-19,
 • tvätta händerna ofta och noggrant, eller använd handdesinfektion,
 • håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel,
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt och
 • res på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Så här använder du munskyddet

När man använder munskydd är det viktigt att använda rätt sorts munskydd. Vår rekommendation är att du använder CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Det är viktigt att munskydden bärs på rätt sätt. De ska hela tiden täcka både näsa och mun, och sluta tätt kring näsryggen, kinderna och hakan. Munskydden ska inte vidröras medan de används.

Följ alltid tillverkarens instruktioner för det munskydd du använder. Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt vilket gör att skyddseffekten minskar.

Nedan följer generella råd om hur du använder ett engångsmunskydd korrekt. Se även informationsbladet Så använder du engångsmunskydd, som finns på flera språk.

Ta på munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Kontrollera att munskyddet är helt och rent.
 3. Placera munskyddet rättvänt över näsa, mun och haka. Om munskyddet har en formbar metallskena ska den placeras uppåt och böjas till över näsryggen. Banden ska sitta runt öronen eller runt huvudet om munskyddet har knytband.
 4. Se till att munskyddet sluter tätt utan några glipor. Om munskyddet inte sluter tätt vid kinderna, kan banden runt öronen kortas ner genom att du knyter en knut långt ut på banden. På så sätt kan passformen öka mot kinden.
 5. Rör inte munskyddet så länge du har det på dig, och se till att det täcker både näsa och mun hela tiden då du använder det.

Ta av munskydd

 1. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.
 2. Ta tag i banden bakom öronen och lyft bort munskyddet utan att röra resten av munskyddet.
 3. Kasta engångsmunskyddet i en papperskorg.
 4. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel, exempelvis handsprit.

Läs mer