Uppdaterad 7 januari 2019

Publikationer om spel om pengar och spelproblem

Här hittar du faktablad och broschyrer om att förebygga spelproblem. Du hittar också andra publikationer som kan vara intressanta inom området spel om pengar och folkhälsa.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram faktablad och broschyrer, som en del av regeringsuppdraget att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd för att förebygga spelproblem. Notera att siffrorna i publikationerna kan variera utifrån när materialet är producerat. 

Vi har också tagit fram andra publikationer om spel och pengar och folkhälsa, som kan vara intressanta i det spelförebyggande arbetet.

Kunskapsstödets publikationer

Allmän kunskap om spel om pengar och spelproblem

 • Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt

  I denna broschyr presenterar vi kunskap om hur spelproblem orsakar negativa ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenser för närstående till personer med spelproblem. Syftet är att skapa medvetenhet om de närståendes situation och behov av stöd. Vi vill även uppmärksamma de skillnader som finns mellan närstående kvinnor och män. Broschyren riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller…

  Spelproblem påverkar både spelare och närstående negativt
 • Spelproblem på arbetsplatsen

  I detta faktablad presenteras kunskap om hur spelproblem kan upptäckas och hanteras på arbetsplatsen. Syftet med bladet är skapa medvetenhet om de negativa konsekvenserna av spelproblem och hur det spelförebyggande insatserna kan integreras i en gemensam policy för alkohol och droger. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder på arbetsplatsen. Faktabladet…

  Spelproblem på arbetsplatsen
 • Spel om pengar är en folkhälsofråga

  Broschyren ger en överblick över områdena spel om pengar och spelproblem. Syftet är skapa medvetenhet om att problem med spel om pengar ger negativa konsekvenser och att det finns ett behov av att förebygga spelproblem.

  Spel om pengar är en folkhälsofråga
 • Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet

  I broschyren presenteras samband, likheter och skillnader mellan alkohol- och spelproblem. Broschyrens syfte är att motivera fler att ta ett samlat grepp om alkohol och spel om pengar. Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi lär oss mer om likheter och skillnader mellan problem med alkohol och spel om pengar. Broschyren riktar sig till dig som är folkhälsostrateg, ANDT-samordnare eller…

  Samlat grepp om alkohol och spel om pengar i det förebyggande arbetet
 • Spelproblem – hur vanligt är det?

  I detta faktablad presenteras omfattningen och fördelningen av spelproblem i Sverige. Syftet med bladet är att beskriva vilka som drabbas mest av spelproblem och att spelproblem är nära kopplade till ojämlik hälsa. Kunskapen om vilka som har en högre risk att drabbas av spelproblem är en viktig del i kartläggning-och analysfasen i den förebyggande processen och behövs för att fatta beslut om, och…

  Spelproblem – hur vanligt är det?
 • Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen

  I detta faktablad presenteras de vanligaste och viktigaste begreppen inom området spel om pengar, till exempel spelproblem, riskabelt spelande och spelberoende. Syftet med bladet är att underlätta för läsare att förstå området spel om pengar och att kunna använda rätt terminologi. Faktabladet är en del av Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd för att förebygga spelproblem och riktar sig till alla aktörer…

  Problem med spel om pengar – vi reder ut begreppen
 • Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

  I detta faktablad presenteras risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. I bladet beskrivs även hur olika risk- och skyddsfaktorer samspelar med varandra. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktigt för utforma och prioritera mellan förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om eller arbetar med att ta fram underlag – till exempel genom kartläggning och analys – för och…

  Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem
 • Leder spelreklam till spelproblem?

  I detta faktablad beskrivs spelreklam kopplat till spel om pengar och spelproblem. Syftet med bladet är att beskriva hur spelreklam påverkar personer som spelar om pengar och personer med spelproblem. Bladet informerar även om de regler som finns för spelreklam och ansvariga aktörer. Faktabladet riktar sig till dig som arbetar med förebyggande insatser inom området spel om pengar. Faktabladet är en…

  Leder spelreklam till spelproblem?
 • Vad gör ett spel riskfyllt?

  I detta faktablad presenteras vilka typer av spel om pengar som ökar risken att utveckla spelproblem, det vill säga ett spels riskpotential. Syftet med bladet är att beskriva vad som menas med riskpotential kopplat till spel om pengar. Kunskapen om vilka spelformer som påverkar risken att utveckla spelproblem kan användas för att rikta åtgärder mot spel med hög riskpotential. Faktabladet riktar sig…

  Vad gör ett spel riskfyllt?

Barn och unga och spel om pengar och spelproblem

 • Spel om pengar bland unga under 18 år

  I detta faktablad presenteras kunskap om barn och ungas spel om pengar, till exempel hur stor andel av unga som spelar, vilka spelformer som är vanligast bland unga samt åldersgränser för spel om pengar. Syftet med bladet är skapa medvetenhet om barn och ungas spelande om pengar. Syftet är även att visa på betydelsen av att förebygga att barn och unga inte börjar spela om pengar då spelproblem kan…

  Spel om pengar bland unga under 18 år
 • Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?

  I detta faktablad presenteras i vilka grupper av ungdomar som spelproblem är vanligast samt vilka olika spelställen och spelformer som är vanliga bland ungdomar med spelproblem. Syftet är att ge kunskap om spelproblem bland unga 16-19 år vilket är en viktig kunskap för att kunna sätta in tidiga förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande…

  Hur vanligt är spelproblem hos ungdomar?
 • Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

  I detta faktablad presenteras kunskap om risk- och skyddsfaktorer som ökar eller minskar risken att barn och unga utvecklar spelproblem senare i livet. Kunskap om risk- och skyddsfaktorer är viktig för att prioritera och utforma effektiva förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som beslutar om, utvecklar eller arbetar med förebyggande åtgärder, till exempel i kommuner, länsstyrelser…

  Risk- och skyddsfaktorer bland barn och unga

Vägledning inom förebyggande arbete inom spel om pengar

 • Spelproblem går att förebygga

  I detta faktablad beskrivs det vetenskapliga stödet för olika förebyggande metoder inom områdena spel om pengar och spelproblem. Det handlar till exempel om informationsåtgärder i skolan, tillgänglighetsbegränsning och utformningen av spel. Denna kunskap kan användas för att planera, utveckla och utforma förebyggande åtgärder. Faktabladet riktar sig till dig som planerar, utvecklar och beslutar om…

  Spelproblem går att förebygga

Övriga publikationer

Här finns övriga publikationer inom området spel om pengar och folkhälsa.

Övriga publikationer

 • Checklista för spelförebyggande åtgärder

  Checklistan kan användas för att planera, genomföra och följa upp det spelförebyggande arbetet och har delats in i åtta faser. Varje fas inleds med en beskrivning av fasens innehåll och följs sedan av vägledande steg för genomförande.

  Checklista för spelförebyggande åtgärder
 • Metoder för att förebygga spelproblem

  Spelproblem är ett folkhälsoproblem som drabbar både individer och samhället. Forskningen har kommit en bit när det handlar om omfattning och samband mellan spelproblem och olika risk- och skyddsfaktorer, men inte lika långt när det gäller effekten av olika förebyggande metoder. Denna systematiska litteraturöversikt är en sammanställning av vetenskapligt publicerade studier som rör metoder för att…

  Metoder för att förebygga spelproblem
 • Snabbguide för drogförebyggande arbete

  I denna snabbguide ges vägledning och praktiska råd i hur man bedriver ett drogförebyggande arbete på ett kvalitetssäkrat sätt. Snabbguiden riktar sig framför allt till samordnare inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på lokal och regional nivå. Den kan bland annat fungera som ett kvalitetsstöd och komplement till organisationers lokala projektmallar. Förutom till projektverksamhet…

  Snabbguide för drogförebyggande arbete
 • Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

  Den här rapporten handlar om implementering. Här presenteras och diskuteras vetenskapliga rön om hur nya metoder och produkter kan spridas och implementeras. Rapporten vänder sig till personer som då och då ställs inför utmaningen att implementera ny kunskap och nya metoder med syfte att främja befolkningens hälsa.

  Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens mödosamma konst

Besök kunskapsguiden.se

Här kan du läsa om bland annat stöd och behandling, utredning och bedömning och hur du kan uppmärksamma spelproblem. Kunskapsguiden samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. innehållet riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.