Aktuell veckorapport om calicivirus

Lyssna

Denna rapport publicerades den 23 maj 2024 och redovisar läget för calicivirus vecka 20 (13 maj – 19 maj 2024).

Samlad bedömning av läget i Sverige

Den nationella säsongsepidemin av vinterkräksjuka pågår sedan vecka 49. Efter ett par veckor med relativt oförändrat antal fall mellan vecka 17–19 har nu antal fall åter minskat. De senaste veckorna är antalet rapporterade fall på ungefär samma nivå som de föregående två säsongerna vid samma tidpunkt. Nu tar veckorapporterna för calicivirus uppehåll. Inom kort publiceras en sammanfattning av säsongen 2023–2024. Vi vill tacka alla laboratorier som har rapporterat data för calicivirus under säsongen.

Under vecka 20 analyserades totalt 1 162 prover för calicivirus, vilket är på samma nivå som vecka 19 då 1 146 prover analyserades. Av dessa rapporterades totalt 133 fall positiva för calicivirus (118 norovirus, 7 sapovirus samt 8 otypade prov) vilket är 28 procent färre jämfört med vecka 19 då 184 positiva fall rapporterades. Andelen positiva var 11 procent vecka 20 jämfört med 16 procent vecka 19.

Figursamling

Webbsök

Webbsök visar andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka. Grafen visar också när andelen sökningar passerar den statistiska gräns som indikerar en ökad spridning i samhället.

Figur 1. Andelen av det totala antalet sökningar som görs på 1177.se per vecka som gjorts med sökordet vinterkräksjuka.

Vecka 49 passerades tröskelvärdet för epidemistart för vinterkräksjuka.

Laboratoriebekräftade fall

Bekräftade fall och analyserade prover

Figur 2a. Antal laboratorieverifierade fall av calicivirus säsong 2021–2022 och 2022–2023 samt fram till aktuell rapportvecka säsong 2023–2024.

Vecka 20 har 133 fall rapporterats vilket är lägre jämfört med föregående vecka.

Figur 2b. Antal analyserade prover och andel positiva prover per vecka, från vecka 40 2023 till aktuell rapportvecka.

Vecka 20 har 1 162 prover rapporterats vilket är på samma nivå som med vecka 19.

Kommentarer till statistiken

Övervakningssystemet Webbsök följer sökningar med sökordet vinterkräksjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se Övervakningen bygger på en beräknad statistisk gräns för när sökningarna indikerar en ökad spridning i samhället och ger oftast en förvarning ett par veckor innan säsongen med calicivirusutbrott inom sjukvården startar. Den exakta startpunkten kan variera från säsong till säsong och för olika delar av landet.

Säsongsövervakningen för calicivirus sker genom frivillig laboratorierapportering, mellan vecka 40 och vecka 20. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där calicivirusinfektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering).