Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades fyra fall av difteri där samtliga var huddifteri. De rapporterade fallen hade en åldersspridning mellan 22–69 år och samtliga var män. Tre fall hade sannolikt vaccinerats mot difteri och ett fall hade okänd vaccinationsstatus. Tre av fallen misstänktes vara smittade utomlands och det fjärde i Sverige.

Totalt undersöktes 17 isolat av korynebakterier för toxinproduktion vid Folkhälsomyndigheten under 2021 (2020, n=17). Tre toxinpositiva isolat var av arten Corynebacterium diphtheriae och ett var C. ulcerans.

Under den senaste tioårsperioden (2012–2021) har mellan 0 och 9 fall av difteri konstaterats per år. Totalt har tre fall av luftvägsdifteri diagnostiserats med varierande symptombild, och två fall med asymtomatiskt bärarskap i luftvägarna. Övriga 32 fall har varit huddifteri, vilka huvudsakligen har konstaterats vid odling av prover från svårläkta sår. Fördelningen mellan de olika difteriformerna kan förklaras av att difterivaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig toxinutlöst sjukdom såsom luftvägsdifteri, men inte mot att bli infekterad med de bakterier som orsakar sjukdomen.

Läs mer