Under 2003 skedde det en kraftig minskning av antalet fall från året dessförinnan, vilket kan förklaras med att inga utbrott skedde. Antalet rapporterade inhemska fall var hälften så många som 2002 och snarare i samma storleksordning som 1998-2001. 71 % av fallen uppgavs vara smittade i Sverige. För hälften av de utlandssmittade fallen uppgavs ett smittland som ligger i Medelhavsområdet.

I augusti anmäldes betydligt färre fall än normalt, mindre än hälften så många som tidigare år under samma månad.

Under 2003 bröts det mönster som tidigare setts i könsfördelningen i och med att lika många män som kvinnor insjuknade. Som vanligt utgjordes majoriteten av fallen av barn, under året 44 % i åldern upp till tio år. Däremot anmäldes en lägre andel barn under fem års ålder än tidigare år.

Antalet fall minskade kraftigt i Halland och Västra Götaland, som trots detta, tillsammans med Skåne, bidrar med över hälften av fallen.

Den mest frekvent dokumenterade smittkällan i landet var under året kontakt med lantgård och/eller –djur.