Trender

Under 2010 anmäldes totalt 334 fall av EHEC-infektion (3,6 fall per 100 000 invånare och år). Detta är en ökning med 46 % sedan 2009. Ökningen kan uppfattas som stor, men 2009 var ett år med ovanligt få EHEC-fall och 2010 års antal fall är mer normalt jämfört med tidigare år. Den nedåtgående trend för inhemsk incidens som noterats de senaste åren bröts därmed 2010 (Figur).

EHEC

Både de inhemskt smittade och de utlandssmittade fallen ökade under 2010. De inhemskt smittade ökade med 56 % till 194 fall 2010 (incidens 2,1) och de utlandssmittade med 39 % till 135 fall 2010. Antalet inhemska fall var under 2010 det högsta sedan 2005 då det stora så kallade salladsutbrottet inträffade.

Ålder och kön

Närmare hälften (48 %) av de inhemska fallen var under 10 år. Av dessa var en tredjedel (34 %) under 5 år och barn och ungdomar mellan 0 och 19 år utgjorde totalt 58 %. Denna åldersfördelning med många yngre barn är typisk för EHEC-infektion. Bland de utlandssmittade däremot var andelen under 10 år lägre (28 %) och endast 39 % var mellan 0 och 19 år. Fler vuxna smittas alltså utomlands och fler barn i Sverige. Könsfördelningen var helt jämn för de inhemska fallen men fler kvinnor (57 %) än män var utlandssmittade. Anledningen till detta är inte känd.

Geografisk fördelning

Incidensen för inhemskt smittade fall varierar mellan åren beroende på om något län har haft en ovanlig ökning av fall eller ej. Vanligen är incidensen högre i södra Sverige. Under 2010 var incidensen högst på Gotland (14,0) och därefter i Halland (4,7) och Jönköping (4,7) (se figur). Generellt sågs ökningen under sommaren och flera utredningar under sommarmånaderna fokuserades på misstänkt kontaminerade brunnar på sommarställen. Även flera misstänkta kopplingar till lantgårdar utreddes.

Incidens EHEC (fall per 100 000 invånare) per län 2010

EHEC

Smittland

Andelen utlandssmittade har ökat från 32 % 2006 till 41 % 2010. Under 2010 var Egypten det vanligaste smittlandet utomlands (40 fall) och därefter kom Turkiet (20 fall) och Tunisien (9 fall). Thailand som är svenskarnas vanligaste smittland för både Salmonella och Campylobacter är intressant nog inte ett lika vanligt smittland för EHEC. Antalet EHEC-fall från Egypten var det högsta någonsin under 2010. Flest fall anmäldes under november och december men ingen tydlig koppling till ort eller boende kunde identifieras.

Säsongsvariation

Inhemsk EHEC är en typisk säsongssmitta och flest fall anmäls under sommarmånaderna. Under juni till september anmäldes 57 % av de inhemska fallen. För de utlandssmittade var motsvarande andel 44 %.

Serotyper

Under 2010 typades 59 % av de inhemska fallen och 38 % av de utlandssmittade. Serotypen O157:H7 är historiskt sett vanligast och under 2010 tillhörde 34 % av de typade inhemska och 25 % av de utlandssmittade fallen denna typ. Därefter följde bland de inhemskt smittade: O26 (13 %), O103 (10 %), O Non Typable (9 %), O145 (7 %), O153 (4 %) och O121 (4 %). Serotypsfördelningen är delvis liknande för de utlandssmittade, men här är till exempel andra serotyper som O111 och O117 vanligare. Antalet inhemska O157 följde den nedåtgående trenden 2006-2009 men antalet steg 2010 (39 fall) jämfört med 2009 års rekordlåga nivå (22 fall). Fördelningen O157 och icke-O157 har också förändrats de senaste åren. 2010 var två tredjedelar icke-O157 mot en tredjedel O157. Tidigare var O157 vanligare än icke-O157 (Figur 2). Geografiskt hade Skåne flest fall av O157 medan Västra Götaland hade flest icke-O157.

EHEC

Utbrott

Årets största EHEC-utbrott inträffade under hösten på en förskola i Lidköpings kommun, Västra Götaland. Totalt insjuknade 12 personer: 7 förskolebarn och 4 av deras anhöriga och 1 i personalen. Flera fick vårdas på sjukhus och 2 av barnen drabbades av HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). Förskolebarnen och personalen smittades troligen av samma smittkälla, medan familjemedlemmarna sannolikt smittades av sina sjuka barn. Serotypen var O153. Den är ovanlig och har endast rapporterats ett fåtal gånger per år, vanligtvis hos utlandssmittade men någon enstaka gång hos inhemska fall med misstänkt koppling till gårdssmitta. En omfattande utredning gjordes av förskolans rutiner och matsedel men ingen misstänkt smittkälla hittades. Ett antal gårdar med någon slags koppling till förskolan provtogs för EHEC O153, men ingen blev positiv. Orsaken till utbrottet hittades inte men med goda hygienrutiner stoppades fler fall på förskolan.

Under sommaren inträffade flera fall av EHEC i Ljusdals kommun. Ett kluster bestod av 3 fall som bodde nära varandra och där man misstänkte vatten i egna brunnar som smittkälla. Detta kunde dock aldrig bekräftas med provtagning. Ett annat kluster i samma trakter inträffade efter en middag där ett tiotal personer insjuknade med magsjuka och en rapporterades med EHEC. Även här misstänktes vatten, men inte heller i detta fall kunde det bekräftas med provtagning. Även flera andra fall anmäldes från samma kommun och eventuella kopplingar fallen emellan utreddes av flera inblandade. Flera av fallen kunde inte typas, vilket försvårade utredningen. Dessvärre kunde inte de olika fallen och klustren förklaras och smittkällorna hittades inte.

/Sofie Ivarsson, Epidemiolog, Folkhälsomyndigheten