Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 653 fall av enterohemorragisk E. coli (ehec) motsvarande en incidens av 6,2 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning jämfört med 2020 (n=491), ökningen var framför allt för inhemskt smittade fall. Antalet utlandssmittade fall låg fortsatt på en låg nivå jämfört med före pandemin (figur 1). En trendanalys visar en signifikant ökning av incidensen för inhemska fall med sex procent per år sedan 2005, med en tydligt uppåtgående trend (figur 2). Incidensen var högst bland barn i åldersgruppen ett till fyra år (figur 3) och könsfördelningen var liksom tidigare år relativt jämn (52 procent kvinnor). Incidensen var högst i södra Sverige (figur 4) i likhet med tidigare år. Totalt 24 fall av den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) rapporterades, varav 23 fall smittades i Sverige och 16 fall var barn under tio år.

Ehec påvisades och typades med helgenomsekvensering i 343 av 360 inskickade isolat och 80 olika serotyper identifierades, men för 12 av dessa kunde inte O-typen identifieras. De tre vanligaste serotyperna var O157:H7 (n=87), O103:H2 (n=46) samt O26:H11 (n=41), fördelningen är jämförbar med tidigare år. Isolat erhölls från 21 av de 24 HUS-fallen, varav 19 bar på den virulenta toxinsubtypen stx2a ensam eller i kombination med andra toxinsubtyper. Av fallen som smittats av den inhemska klonen av O157:H7 klad 8 utvecklade sju fall HUS (n=7/41, 17 procent).

Under 2021 genomfördes fyra myndighetsgemensamma gårdsutredningar efter att humanfall med misstanke om koppling till lantbruksdjur påvisats. En av gårdarna var positiv för ehec O157:H7 klad 8 och övriga gårdar var negativa vid provtagning. Utöver fallen med misstänkt gårdskoppling utreddes tre utbrott med fall spridda över landet. Totalt ingick 34 fall i utbrotten (6-17 fall/utbrott). Utbrotten orsakades av serotyperna O103, O157 och O157 klad 8 och smittkällan misstänks ha varit livsmedel. Då O157 klad 8 är en inhemsk klon kan det tyda på att just det utbrottet kan ha orsakats av ett svenskt livsmedel. Utbrottet med serotyp O103 kunde kopplas till ett finskt utbrott med ett 40-tal fall under 2021. Ytterligare ett par länder hade fall i utbrottet.

Figur 1. Antalet fall av ehec smittade i Sverige, utanför Sverige och där uppgift saknas under åren 2005–2021. Åren 2005, 2016, 2018 och 2021 hade ett eller flera inhemska utbrott vilket bidrog till ökat antal inhemska fall.

Stapeldiagram över antalet fall av ehec 2005-2021 per smittland. År 2005, 2016, 2018 och 2021 ses toppar i antalet inhemskt smittade fall till följd av ett eller flera inhemska utbrott. Antalet utlandssmittade fall har minskat kraftigt under pandemin 2020 och 2021 troligen till följd av minskat resande. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av ehec smittade i och utanför Sverige under åren 2005–2021 samt skattad trend för fall smittade i Sverige (negativ binomial regressionsmodell). Åren 2005, 2016, 2018 och 2021 hade ett eller flera inhemska utbrott vilket bidrog till ökat antal inhemska fall.

Linjediagram över incidensen av ehec-fall 2005-2021 per smittland samt skattad trend med en tydligt uppåtgående trend för inhemskt smittade fall. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av ehec per åldersgrupp och smittland år 2021.

Stapeldiagram över incidens per åldersgrupp och smittland 2021. Högst incidens ses i gruppen 1-4 år smittad i Sverige. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 4. Incidensen av ehec smittade i Sverige per region under åren 2017–2021. Färgskalan symboliserar antalet fall per 100 000 invånare. Region Skåne förändrade diagnostiken under 2020 vilket kan ha bidragit till uppgången av anmälda fall 2021.

Kartdiagram över incidensen av inhemskt smittade fall per region 2017-2021.

Läs mer