ESBL-CARBA – sjukdomsstatistik

Lyssna

Infektion med ESBL-CARBA är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

ESBL-CARBA-producerande Enterobacterales (tidigare Enterobacteriaceae) 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 rapporterades 314 fall av ESBL-CARBA-producerande Enterobacterales motsvarande en incidens av 3,0 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är en kraftig ökning jämfört med 2022 (n=240, incidens 2,3). Medianåldern bland fallen var 58 år (spridning 0–95+ år) och något fler fall återfanns bland män (n=173, 55 procent). Av samtliga fall rapporterades 30 procent som smittade i Sverige (n=96) och 62 procent som smittade utanför Sverige. För övriga fall (n=24) saknas uppgift om smittland. De vanligaste angivna smittländerna var Turkiet (n=23), följt av Egypten (n=18), Indien (n=18), Ukraina (n=13) och Thailand (n=13). Bland fallen smittade utanför Sverige var 79 procent symtomfria smittbärare, 19 procent hade en klinisk infektion. Fyrtio procent av fallen identifierades i samband med screening av patienter som vårdats utomlands. Av fallen smittade i Sverige hade hälften en klinisk infektion (n=51). Andelen inhemska fall smittade inom vården var 35 procent (n=34) jämfört med 32 procent 2022 (n=22), 31 procent 2021 (n=10) och 30 procent 2020 (n=14). Nära hälften av fallen som angavs vara smittade i Sverige (n=45) saknade uppgift om smittväg. Under 2023 rapporterades 21 fall där ESBL-CARBA orsakat invasiv sjukdom, vilket kan jämföras med 14 fall år 2022.

Den vanligaste ESBL-CARBA producerande arten var liksom tidigare år Escherichia coli som isolerades från 61 procent av alla arter isolerade från fallen, följt av Klebsiella pneumoniae som isolerades från 28 procent.

Inom det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet för ESBL-CARBA typades isolat från samtliga fall (n=314). Den vanligaste enzymtypen var OXA-48, tätt följt av NDM (figur 2). Noteras bör att fall kan bära på flera olika bakterier med ESBL-CARBA och bakterierna kan ha en eller flera olika enzymtyper. För fall med kliniska infektioner med ESBL-CARBA bar fler fall på en E. coli än en K. pneumoniae (figur 3). De mest frekventa sekvenstyperna (enzym-typ) för Klebsiella pneumoniae var ST147 (NDM-1), följt av ST395 (OXA-48) och ST307 (NDM-1/OXA-48). För E. coli var ST38 (OXA-48) mest frekvent, följt av ST405 (NDM-5) och ST648 (NDM-5).

Trettionio kluster eller parvis relaterade fall identifierades under 2023 (2–8 fall per kluster) utifrån helgenomsekvensering. Tjugoen kluster med ESBL-CARBA producerande Enterobacterales orsakades av E. coli, 15 av K. pneumoniae, 2 av Citrobacter freundi, en vardera av K. variicola och Proteus mirabilis. Bland de 39 klustren ingår även 19 kluster som haft ett eller flera fall innan 2023. För sexton av de 39 klustren, finns ett eller flera fall rapporterat som vårdrelaterad smitta i Sverige 2023. Under 2023 observerades även det första klustret där ett isolat från en patient med smittland Ukraina kopplas till ett isolat från en patient vårdad på samma sjukhus i Sverige. Klebsiella pneumoniae ST147 förekom i sex av klustren, medan E. coli ST648 observeras i tre.

Ett ökat resande utomlands men även fler inhemska fall har bidragit till ökningen av ESBL-CARBA under 2023.

Figur 1. Incidensen av ESBL-CARBA smittade i Sverige, smittade utanför Sverige och där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2014–2023.

Efter ett ökat resande under senare delen av pandemin ses under 2022 och fortsatt under 2023, en uppgång av incidensen både för fall smittade i Sverige och utlandssmittade fall. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacterales under åren 2019–2023.

År 2023 ses lite fler isolat med OXA-48 än NDM hos E. coli och lite mer NDM-isolat hos K. pneumoniae. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet ESBL-CARBA producerande E. coli, och K. pneumoniae inom familjen Enterobacterales under åren 2015–2023 i relation till typ av infektion (akut sjukdom samt smittbärare). Ett fall kan bära på flera olika arter.

Linjediagrammet visar en kraftig ökning sedan 2021 av fall med kliniska infektioner som bar på en E. coli jämfört med fall som bar på en K. pneumoniae.

Läs mer

Årsstatistik för fall smittade utomlands

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Fall smittade utomlands av ESBL-CARBA – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 1 / 0,63 6 / 3,80 3 / 1,89 1 / 0,63 1 / 0,63 5 / 3,13 3 / 1,88 2 / 1,25 2 / 1,26 1 / 0,64 0 / 0
Dalarna 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,70 1 / 0,36 0 / 0
Gotland 0 / 0 1 / 1,64 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 1 / 0,35 3 / 1,05 0 / 0 1 / 0,35 3 / 1,04 2 / 0,70 3 / 1,05 0 / 0 2 / 0,70 0 / 0 0 / 0
Halland 3 / 0,87 3 / 0,87 3 / 0,88 4 / 1,18 0 / 0 3 / 0,90 8 / 2,43 4 / 1,23 2 / 0,62 3 / 0,95 1 / 0,32
Jämtland 0 / 0 2 / 1,51 1 / 0,75 0 / 0 0 / 0 1 / 0,76 1 / 0,77 1 / 0,77 1 / 0,78 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 6 / 1,63 4 / 1,08 4 / 1,09 5 / 1,37 5 / 1,38 4 / 1,11 3 / 0,84 1 / 0,28 4 / 1,15 1 / 0,29
Kalmar 0 / 0 3 / 1,22 3 / 1,21 2 / 0,81 1 / 0,41 2 / 0,81 0 / 0 1 / 0,41 3 / 1,24 6 / 2,52 1 / 0,42
Kronoberg 2 / 0,98 3 / 1,47 5 / 2,45 3 / 1,48 2 / 0,99 2 / 0,99 1 / 0,50 1 / 0,51 1 / 0,51 4 / 2,09 2 / 1,06
Norrbotten 0 / 0 2 / 0,80 1 / 0,40 1 / 0,40 1 / 0,40 1 / 0,40 3 / 1,20 1 / 0,40 0 / 0 1 / 0,40 0 / 0
Skåne 17 / 1,20 28 / 1,97 19 / 1,34 10 / 0,71 8 / 0,58 24 / 1,74 12 / 0,88 10 / 0,74 8 / 0,60 13 / 1,00 5 / 0,39
Stockholm 37 / 1,51 75 / 3,06 69 / 2,83 30 / 1,24 17 / 0,71 51 / 2,15 42 / 1,79 35 / 1,52 43 / 1,90 32 / 1,43 14 / 0,64
Södermanland 3 / 0,99 6 / 1,99 4 / 1,32 2 / 0,66 3 / 1,00 2 / 0,67 2 / 0,68 1 / 0,34 1 / 0,35 0 / 0 2 / 0,71
Uppsala 9 / 2,22 5 / 1,24 5 / 1,25 3 / 0,76 5 / 1,29 6 / 1,56 5 / 1,33 2 / 0,54 7 / 1,94 1 / 0,28 1 / 0,29
Värmland 0 / 0 5 / 1,76 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,71 2 / 0,71 0 / 0 2 / 0,72 3 / 1,09 0 / 0
Västerbotten 4 / 1,44 3 / 1,08 1 / 0,36 2 / 0,73 0 / 0 1 / 0,37 1 / 0,37 2 / 0,74 3 / 1,13 6 / 2,28 2 / 0,76
Västernorrland 1 / 0,41 2 / 0,83 0 / 0 0 / 0 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0
Västmanland 2 / 0,71 2 / 0,71 4 / 1,42 1 / 0,36 4 / 1,44 1 / 0,36 1 / 0,37 2 / 0,74 0 / 0 1 / 0,38 0 / 0
Västra Götaland 15 / 0,85 31 / 1,75 27 / 1,54 19 / 1,09 10 / 0,58 31 / 1,80 20 / 1,17 21 / 1,24 10 / 0,60 12 / 0,73 1 / 0,06
Örebro 1 / 0,32 5 / 1,62 2 / 0,65 1 / 0,33 5 / 1,64 3 / 0,98 3 / 0,99 2 / 0,67 1 / 0,34 1 / 0,34 1 / 0,35
Östergötland 2 / 0,42 3 / 0,64 4 / 0,85 3 / 0,64 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 3 / 0,66 1 / 0,22 1 / 0,22 1 / 0,23
Totalt 98 / 0,93 195 / 1,85 157 / 1,49 87 / 0,83 68 / 0,66 144 / 1,39 112 / 1,09 93 / 0,92 91 / 0,91 90 / 0,91 32 / 0,33

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 4.1% 5.8% 5.1% 4.6% 5.4% 6.9% 6.8% 7.8% 20.0% 4.2% 10.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 - 9 1.5% 1.6% 1.4% 2.3% 1.9% 2.0% 1.7% 0.0% 1.7% 2.1% 5.0% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 - 14 0.9% 0.8% 0.0% 0.7% 1.9% 2.7% 1.7% 2.3% 0.8% 0.0% 2.5% 0.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
15 - 19 0.9% 1.2% 2.1% 0.7% 1.4% 0.0% 1.7% 1.5% 4.3% 6.3% 2.5% 4.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
20 - 29 7.9% 10.4% 11.6% 10.1% 6.4% 6.9% 7.7% 11.8% 13.0% 6.3% 2.5% 21.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 - 39 11.7% 13.3% 13.1% 14.0% 15.4% 9.0% 6.8% 5.5% 6.0% 6.3% 12.5% 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
40 - 49 10.1% 10.8% 11.6% 7.8% 12.4% 6.9% 12.9% 11.0% 13.9% 6.3% 17.5% 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
50 - 59 14.9% 12.0% 13.8% 10.9% 13.9% 12.5% 7.7% 19.6% 11.3% 14.8% 5.0% 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
60 - 69 16.2% 17.5% 18.2% 17.9% 17.9% 20.8% 19.8% 16.5% 11.3% 17.0% 22.5% 17.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
70 - 79 21.0% 15.4% 15.3% 19.5% 15.9% 20.8% 25.0% 11.0% 12.1% 25.5% 7.5% 8.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
80+ 10.1% 10.8% 7.2% 10.9% 6.9% 11.1% 7.7% 12.5% 5.2% 10.6% 12.5% 21.7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 55.0% 56.6% 50.3% 53.9% 56.2% 59.0% 52.5% 48.8% 59.1% 53.1% 57.5% 60.8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kvinna 44.9% 43.3% 48.9% 46.0% 43.7% 40.9% 47.4% 51.1% 40.8% 46.8% 42.5% 39.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Okänd 0.1% 0.1% 0.8% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 28.0% 31.0% 28.0% 23.0% 38.0% 22.0% 19.0% 17.0% 27.0% 20.0% 32.0% 23.0% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andel smittade utomlands: 57.0% 62.0% 65.0% 64.0% 53.0% 72.0% 78.0% 80.0% 72.0% 78.0% 68.0% 75.0% 78.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Andel som saknar uppgift: 15.0% 7.0% 7.0% 13.0% 9.0% 6.0% 3.0% 3.0% 1.0% 2.0% 0.0% 2.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 171 rapporterade fall
 • 48 (28.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 98 (57.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 25 (15.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 11
 2. Thailand - 11
 3. Ukraina - 10
 4. Indien - 9
 5. Irak - 7
 6. Somalia - 6
 7. Turkiet - 6
 8. Spanien - 5
 9. Pakistan - 3
 10. Etiopien - 3
 11. Iran - 2
 12. Libanon - 2
 13. Bulgarien - 2
 14. Jordanien - 2

År 2023

Totalt 314 rapporterade fall
 • 96 (31.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 195 (62.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 23 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 23
 2. Egypten - 18
 3. Indien - 18
 4. Ukraina - 14
 5. Irak - 13
 6. Thailand - 13
 7. Grekland - 8
 8. Somalia - 7
 9. Libanon - 6
 10. Pakistan - 5
 11. Spanien - 5
 12. Serbien - 4
 13. Utland - 4
 14. Iran - 4

År 2022

Totalt 240 rapporterade fall
 • 68 (28.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 157 (65.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 15 (7.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Ukraina - 24
 2. Turkiet - 14
 3. Grekland - 10
 4. Spanien - 9
 5. Egypten - 8
 6. Irak - 8
 7. Indien - 8
 8. Serbien - 7
 9. Syrien - 7
 10. Libanon - 7
 11. Thailand - 5
 12. Bosnien och Hercegovina - 5
 13. Kroatien - 3
 14. Somalia - 3
 15. Polen - 3

År 2021

Totalt 137 rapporterade fall
 • 32 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 87 (64.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (13.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 12
 2. Irak - 10
 3. Egypten - 7
 4. Syrien - 6
 5. Grekland - 6
 6. Libanon - 5
 7. Somalia - 4
 8. Serbien - 2
 9. Sudan - 2
 10. Bosnien och Hercegovina - 2
 11. Pakistan - 2
 12. Iran - 2
 13. Etiopien - 2
 14. Tyskland - 2

År 2020

Totalt 128 rapporterade fall
 • 48 (38.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 68 (53.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 10
 2. Turkiet - 7
 3. Indien - 7
 4. Syrien - 5
 5. Somalia - 3
 6. Irak - 3
 7. Etiopien - 3
 8. Serbien - 2
 9. Thailand - 2
 10. Pakistan - 2
 11. Iran - 2
 12. Sri Lanka - 2
 13. Libanon - 2
 14. Myanmar - 1

År 2019

Totalt 201 rapporterade fall
 • 44 (22.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 144 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 13 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Egypten - 20
 2. Indien - 15
 3. Turkiet - 14
 4. Irak - 10
 5. Thailand - 6
 6. Serbien - 5
 7. Syrien - 5
 8. Grekland - 5
 9. Afghanistan - 4
 10. Somalia - 4
 11. Vietnam - 4
 12. Iran - 4
 13. Libanon - 4
 14. Bosnien och Hercegovina - 3

År 2018

Totalt 144 rapporterade fall
 • 27 (19.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 112 (78.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Irak - 13
 2. Egypten - 12
 3. Turkiet - 11
 4. Indien - 11
 5. Thailand - 8
 6. Spanien - 8
 7. Serbien - 7
 8. Syrien - 6
 9. Pakistan - 4
 10. Grekland - 4
 11. Libanon - 3
 12. Afghanistan - 2
 13. Bosnien och Hercegovina - 2
 14. Iran - 2
 15. Nepal - 2

År 2017

Totalt 116 rapporterade fall
 • 20 (17.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 93 (80.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 9
 2. Egypten - 8
 3. Indien - 8
 4. Serbien - 7
 5. Irak - 7
 6. Grekland - 6
 7. Libanon - 5
 8. Thailand - 4
 9. Iran - 4
 10. Syrien - 4
 11. Sri Lanka - 3
 12. Spanien - 3
 13. Kroatien - 2
 14. Afghanistan - 2
 15. Somalia - 2

År 2016

Totalt 127 rapporterade fall
 • 34 (27.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 91 (72.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Turkiet - 9
 2. Irak - 8
 3. Libanon - 8
 4. Indien - 7
 5. Marocko - 6
 6. Thailand - 5
 7. Syrien - 5
 8. Grekland - 5
 9. Sri Lanka - 4
 10. Egypten - 3
 11. Kina - 3
 12. Serbien - 2
 13. Saudiarabien - 2
 14. Bosnien och Hercegovina - 2
 15. Pakistan - 2

År 2015

Totalt 115 rapporterade fall
 • 23 (20.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 90 (78.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Syrien - 19
 2. Turkiet - 11
 3. Indien - 7
 4. Spanien - 5
 5. Grekland - 5
 6. Egypten - 4
 7. Irak - 4
 8. Thailand - 3
 9. Libanon - 3
 10. Afghanistan - 2
 11. Serbien - 2
 12. Saudiarabien - 2
 13. Bosnien och Hercegovina - 2
 14. Pakistan - 2
 15. Algeriet - 2

År 2014

Totalt 47 rapporterade fall
 • 15 (32.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 32 (68.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 5
 2. Spanien - 4
 3. Egypten - 3
 4. Syrien - 2
 5. Irak - 2
 6. Grekland - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Libyen - 2
 9. USA - 1
 10. Serbien - 1
 11. Somalia - 1
 12. Ghana - 1
 13. Bulgarien - 1
 14. Bosnien och Hercegovina - 1
 15. Filippinerna - 1

År 2013

Totalt 40 rapporterade fall
 • 9 (23.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 30 (75.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 7
 2. Grekland - 4
 3. Serbien - 3
 4. Turkiet - 3
 5. Irak - 2
 6. USA - 1
 7. Georgien - 1
 8. Syrien - 1
 9. Spanien - 1
 10. Libanon - 1
 11. Egypten - 1
 12. Bosnien och Hercegovina - 1
 13. Malta - 1
 14. Kina - 1
 15. Pakistan - 1

År 2012

Totalt 23 rapporterade fall
 • 3 (13.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 18 (78.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2 (9.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Indien - 4
 2. Irak - 3
 3. Egypten - 2
 4. Förenade arabemiraten - 1
 5. Syrien - 1
 6. Libanon - 1
 7. Thailand - 1
 8. Jordanien - 1
 9. Filippinerna - 1
 10. Grekland - 1
 11. Libyen - 1
 12. Italien - 1

År 2011

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2010

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2009

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2008

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2007

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2006

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2005

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2004

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2003

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2002

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2001

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 2000

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 1999

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 1998

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0

År 1997

Totalt 0 rapporterade fall
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 0 (0.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 0 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Inga länder angivna - 0