Bakgrund

ESBLCARBA är en typ av ESBL som även medför resistens mot karbapenemer. Tarmbakterier som förvärvat ESBLCARBA är ofta samtidigt multiresistenta. Den 15 mars 2012 blev ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae anmälningspliktig både för behandlande läkare och mikrobiologiska laboratorier. Innan dess hade ESBLCARBA anmälts endast från laboratorierna och ytterligare information om fallen hade samlats in på frivillig basis.

Anledningen till ändringen av anmälnings- och smittspårningsplikt för ESBLCARBA-producerande bakterier var att de anses vara ett ännu större hot än vanliga ESBL, där inga eller ytterst få behandlingsalternativ finns.

Anmälan av ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae enligt smittskyddslagen

Under 2015 rapporterades 115 nya fall av ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae, jämfört med 46 nya fall 2014. Sexton län rapporterade fall med ESBLCARBA och mer än hälften av fallen rapporterades från Stockholms och Västra Götalands län. Majoriteten av fallen var män (59 %) och medianåldern för kvinnor och män var 43 respektive 44 år.

Figur 1. Antal fall av ESBLCARBA anmälda årligen i Sverige, 2007-2015.

Antal fall av ESBLCARBA anmälda årligen i Sverige, 2007-2015

Tjugotre av fallen rapporterades som inhemskt smittade och 90 fall som utlandssmittade (Figur 1). De fem vanligaste länderna för utlandssmittade fall var Syren (19 fall), Turkiet (11), Indien (7), Grekland (5) och Spanien (5). Den relativt stora andelen av fall smittade i Syrien pekar på en koppling mellan det stora antalet flyktingar som kom till Sverige under 2015. Nära hälften av de inhemskt smittade fallen (48 %), hittades i screening, resterande hittades vid smittspårning (6 fall) och vid undersökning av kliniska symtom (5). Majoriteten (81 %) av de utlandssmittade fallen upptäcktes vid screening.

Den dominerande smittvägen för både inhemskt smittade fall och utlandsmittade fall var sjukhus 57 % respektive 71 %. Annan samhällsmitta och Familjesmitta/Hushållskontakt angavs för 22 % och 8 % av de inhemskt respektive utlandssmittade fallen. För 22 % av de inhemskt smittade fallen och 11 % av de utlandsmittade fall saknades uppgift om smittväg.

ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae påvisades i prov från feces/rectum (80 fall), urin (14), sår (4), luftvägsprov (3) och blod (3). För nio fall saknades information om undersökningsmaterial.

Fem fall av invasiv infektion med ESBLCARBA rapporterades 2015. För två av de invasiva fallen isolerades ESBLCARBA först från ett fecesprov.
År 2015 var den vanligaste ESBLCARBA -producerande arten E. coli (64 isolat) följd av K. pneumoniae (53 isolat). Gener som kodar för karbapenemresistens har också hittats i flera andra arter av Enterobacteriaceae (Figur 2).

Figur 2. Fördelning av arter med olika ESBL-enzym med ESBLCARBA hos Enterobacteriaceae i Sverige, 2010-2015. I prov från 30 fall (2013-2015) var två eller fler ESBLCARBA producerande arter rapporterade vilket resulterade i ett högre antal isolat.

Fördelning av arter med olika ESBL-enzym med ESBLCARBA  hos Enterobacteriaceae i Sverige, 2010-2015. I prov från 30 fall (2013-2015) var två eller fler ESBLCARBA producerande arter rapporterade vilket resulterade i ett högre antal isolat.

Ett isolat med ett imipinem-hydrolyserande-laktamas identifierades under 2015. Isolatet isolerades från ett fecesprov från en utlandsvårdad patient. Den dominerande enzymtypen under 2015 var OXA-48 och enzymet hittades i isolat från både i E. coli och K. pneumoniae, i många fall tillsammans med CTX-M (=ESBLA) och/eller pAmpC CIT (ESBLM) enzym. I figur 3 presenteras alla isolat isolerade från fall 2015 i relation till smittland.

Figur 3. Fördelning av ESBLCARBA-enzym isolerade från rapporterade fall av ESBLCARBA i Sverige 2015, presenterade i förhållande till smittland.

Fördelning av ESBLCARBA-enzym isolerade från rapporterade fall av ESBLCARBA i Sverige 2015, presenterade i förhållande till smittland.

Utbrott

Under året inträffade en inhemsk smittspridning på en neonatalavdelning med nio fall, och ytterligare en smittspridning på ett sjukhus d��r tre personer var inblandade. Dessa extremt resistenta bakterier är hittills ovanliga i Sverige men det är mycket viktigt att upptäcka dem tidigt och förhindra spridning inom vården, eftersom det finns få eller inga behandlingsalternativ vid en eventuell infektion.

Läs mer om ESBLCARBA-producerande Enterobacteriaceae i Swedres-Svarm 2015.
Swedres-Svarm 2015 visar försäljningsstatisk över antibiotika från både människor och djur samt antibiotikaresistens hos bakterier från människor och djur. Rapporten är en samproduktion mellan Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Swedres-Svarm