Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 144 fall av ESBL-CARBA producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens på 1,4 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är 28 fall fler än under 2017. Majoriteten av fallen (78 procent) smittades utanför Sverige och hittades i samband med screening efter sjukvård utomlands. Nära en tredjedel av fallen hade en klinisk infektion. Fall med ESBL-CARBA rapporterades från 18 av Sveriges 21 regioner. Något fler fall av män än kvinnor med ESBL-CARBA rapporterades och medianåldern var 65 år (spridning 1-89 år) och 56 år (spridning 0-90 år) för män respektive kvinnor. Tjugosju fall rapporterades som smittade i Sverige vilket är sju fler än under 2017. Av dessa 27 hade 24 fall en klinisk infektion. Antalet inhemska fall smittade inom vården (n=7) låg på samma nivå som år 2016 och 2017. Femton av fallen som angavs vara smittade i Sverige saknade uppgift om smittväg/smittplats.

Under 2018 bekräftades två mindre smittkedjor av ESBL-CARBA i Sverige, dessa berörde 2 patienter vardera. Ett större kluster av K. pneumoniae (ST392) med OXA-48 med sex patienter upptäcktes under våren. Efter inhämtande av kompletterande epidemiologisk information kunde fallen kopplas till sjukhusvård på Gran Canaria. Via ECDC kunde ytterligare fall från Norge identifieras i samma kluster.

Under 2018 utfördes helgenomsekvensering på alla isolat från fall rapporterade i SmiNet. Fördelningen mellan arter och mellan ESBL-CARBA- enzymtyper har varit relativt oförändrad sedan 2015 (figur 2). För fall smittade i Sverige var det dubbelt så många som bar på bakterier med enzymtyperna OXA-48 som NDM (18 respektive 9 fall). Då OXA-48 enzymer ofta uppvisar en låggradig resistens mot meropenem kan de spridas i det tysta i större utsträckning än övriga CARBA-enzym. Förutom helgenomsekvensering utfördes även fenotypisk resistensbestämning av alla isolat som sammanställs i Swedres-Swarm 2018. Jämfört med 2017 var det få skillnader i resistens och likt tidigare år så var majoriteten av E. coli-isolaten känsliga för nitrofurantoin, ett av förstahandsvalen vid okomplicerad UVI.

Antalet fall av ESBL-CARBA ökade under 2018 och majoriteten av fallen hittades i samband med screening av fall som sjukhusvårdats utanför Sverige. Epidemiologiska data är viktiga för att i ett tidigt skede kunna begränsa spridningar med dessa bakterier och följa resistensläget.

Figur 1. Antal fall av ESBL-CARBA under åren 2012-2018 uppdelad på typ av infektion.

Figur 1. Antal fall av ESBL-CARBA under åren 2012-2018 uppdelad på typ av infektion.

Figur 2. Antal isolat och typer av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under åren 2012-2018.

Figur 2. Antal isolat och typer av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under åren 2012-2018.

Fotnot: Ett fall kan bära på flera olika bakterier med ESBL-CARBA. Och bakterierna kan ha en eller flera olika enzymtyper.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om ESBLcarba
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Carbapenemase-producing (OXA-48) Klebsiella pneumoniae ST392 found in travellers previously hospitalised in Gran Canaria, Spain