ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae 2019

Lyssna

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades 201 fall av ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens av 1,9 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är 57 fall fler än under 2018 och fallen rapporterades från 20 av 21 regioner. Något fler män än kvinnor med ESBL-CARBA rapporterades och medianåldern var 59 år (spridning 0-95+ år) för män och 46 år (spridning 0-92 år) för kvinnor. Majoriteten av fallen (71 procent) smittades utanför Sverige och drygt hälften av dessa fall (55 procent) identifierades i samband med screening av patienter som vårdats utomlands. Fyrtiofyra fall (22 procent) rapporterades som smittade i Sverige vilket är 17 fler än under 2018. Av dessa 44 hade 19 fall en klinisk infektion. Andelen inhemska fall smittade inom vården (27 procent, n=12) låg på samma nivå som år 2018. Hälften av fallen som angavs vara smittade i Sverige saknade uppgift om smittväg/smittplats.

Under 2019 bekräftades en mindre smittspridning av ESBL-CARBA i Sverige baserat på SNP-analys (n=3 fall). Under hösten 2019 kom en förfrågan i ECDC:s EPIS AMR-HAI som berörde en ökning av OXA-244-producerande E. coli ST38 i Tyskland. Av 33 isolat från Sverige tillhörde 19 samma kluster av sekvenstyp (”core genome MLST”) och totalt innehöll klustret 114 isolat från 12 länder vilket indikerar en spridning inom Europa.

Andelen E. coli med den mer svårdiagnostiserade enzymtypen OXA-48 ökade under 2019 (figur 2). En förklaring kan vara diagnostiken har förbättrats över tid. I övrigt var det få skillnader i resistensmönster jämfört med 2018 och likt tidigare år så var majoriteten av E. coli-isolaten känsliga för nitrofurantoin, ett av förstahandsvalen vid behandling av okomplicerad urinvägsinfektion (se Swedres 2019). Av de 56 isolat av E. coli och K. pnemoniae som testades för kolistinresistens var sju K. pneumoniae isolat resistenta.

Sammantaget ökade antalet fall av ESBL-CARBA med 40 procent under 2019 och ökningen sågs både för fall smittade i och utanför Sverige. Trots ökningen är antalet utbrott fortsatt få i Sverige. Andelen fall som saknar uppgift om smittväg eller smittplats har ökat, vilket riskerar att försvåra utbrottsutredningar.

Figur 1. Antal fall av ESBL-CARBA under åren 2012-2019 uppdelad på typ av infektion

Figur 1. Antal fall av ESBL-CARBA under åren 2012-2019 uppdelad på typ av infektion

Figur 2. Antal isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under åren 2015-2019. Ett fall kan bära på flera olika bakterier med ESBL-CARBA och bakterierna kan ha en eller flera olika enzymtyper.

Figur 2. Antal isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under åren 2015-2019

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om ESBLcarba
Tabellsamling – årsrapporter 2019
ECDC rapport (pdf)
Swedres-Swarm 2019