Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades 128 fall av ESBL-CARBA-producerande Enterobacteriaceae motsvarande en incidens av 1,2 fall per 100 000 invånare (figur 1). Det är 73 fall färre än under 2019. Något fler män än kvinnor med ESBL-CARBA rapporterades och medianåldern var 63 år (spridning 0–87 år) för män och 47 år (spridning 0–100+år) för kvinnor. Av samtliga fall rapporterades 53 procent (n= 68) som smittade utanför Sverige och drygt hälften av dessa fall (56 procent) identifierades i samband med screening av patienter som vårdats utomlands. Fyrtiosju fall (37 procent) rapporterades som smittade i Sverige. Av de 47 fallen hade 30 fall en klinisk infektion. Andelen inhemska fall smittade inom vården (30 procent, n=14) låg på nästan samma nivå som år 2019 (27 procent, n=12). Hälften av fallen som angavs vara smittade i Sverige saknade uppgift om smittväg/smittplats.

Under 2020 bekräftades tio mindre kluster av ESBL-CARBA i Sverige baserat på SNP-analys (n=2-3 fall per kluster) vilket kan jämföras med 2019 då en mindre smittspridning av ESBL-CARBA identifierades (n=3 fall). Nio kluster var ESBL-CARBA-producerande Escherichia coli (E. coli) och ett var ESBL-CARBA-producerande Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) (se tabell). Av de tio klustren var tre smittspridningar i vården och för ett kluster kan smittkällan sannolikt härledas till annat land.

Enzymtypen OXA-48 som är mer svårdiagnostiserade, pga. dess låggradiga resistens mot meropenem, dominerade fortsatt under 2020 följt av enzymtypen NDM och hittas i isolat av både E. coli och K. pneumoniae (figur 2). Av de 125 isolat av E. coli och K. pneumoniae som resistensbestämdes för kolistin var 12 isolat resistenta (10 K. pneumoniae och två E. coli).

I februari 2020 publicerade ECDC en RRA (Rapid Risk Assessment) gällande en ökning av OXA 244-producerande E. coli i EU/EEA och UK sedan 2013. Sverige bidrog i denna studie med 33 OXA-244-producerande E. coli. OXA-244 är en ESBL-CARBA-variant som är svår att detektera pga. dess känslighet mot temocillin (ref EUCAST). I Sverige har man sett en ökning av denna variant sedan 2015 (figur 3).
Sammantaget minskade antalet fall av ESBL-CARBA med 36 procent under 2020 och minskningen sågs för fall smittade utanför Sverige. Antalet fall smittade i Sverige ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Figur 1. Incidensen av ESBL-CARBA under åren 2012–2020 uppdelat på smittade i Sverige och smittade utanför Sverige samt totalt.

Linjediagram över incidensen av ESBL-CARBA 2912-2020. Kraftig nedgång 2020.

Figur 2. Antalet isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA producerande E. coli, K. pneumoniae och övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae under åren 2016–2020.
Ett fall kan bära på flera olika bakterier med ESBL-CARBA och bakterierna kan ha en eller flera olika enzymtyper.

Stapeldiagram över antalet isolat och enzymtyper av ESBL-CARBA

Tabell 1. Antalet kluster av ESBL-CARBA i Sverige baserat på SNP-analys.

Enzym E. coli K. pneumoniae
NDM-5  4
OXA-48  2
OXA-232  1
OXA-244  3

Figur 3. Andel OXA-244 i OXA-48-gruppen under åren 2015–2020.

Stapeldiagram över andel OXA-244 i OXA-48-gruppen under 2015-2020.

Läs mer