Gonorré – sjukdomsstatistik

Lyssna

Gonorré klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och påvisade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i regionen samt till Folkhälsomyndigheten.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

 • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
 • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
 • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive region. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner Ålder Kön Smittland

Gonorré 2023

Sammanfattning och bedömning

Under 2023 anmäldes 4215 fall av gonorré motsvarande en incidens av 40 fall per 100 000 invånare, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med 2022 (32 per 100 000). Med undantag för åren 2020-2021 har gonorréfallen ökat stadigt under de senaste tretton åren (figur 1). Minskningen under åren 2020–2021 beror sannolikt på framförallt förändrat kontaktmönster och minskat resande under covid-19-pandemin. Under 2023 rapporterades de flesta som smittade i Sverige (73 procent; n=3093) vilket är jämförbart med 2022 (75 procent) (figur 2).

Av de rapporterade fallen 2023 var 77 procent män (n=3251) vilket är samma andel som 2022. Incidensen ökade hos både män och kvinnor i alla åldersgrupper förutom kvinnor 45-54 år jämfört med 2022. Incidensen var högst bland kvinnor 20-24 år samt hos män i åldersgrupper 20-34 år (figur 3 och 4).

Liksom tidigare år var den vanligaste smittvägen män som har sex med män (MSM) som ökade med 29 procent jämfört med 2022 medan ökningen av antal fall bland kvinnor var 25 procent (figur 5). Den grupp som hade högst andel smittade i Sverige var kvinnor (77 procent). Män som har sex med kvinnor hade högst andel utlandssmitta (30 procent) till skillnad från 2022, då MSM hade den högsta andelen utlandssmitta (26 procent).

Incidensen ökade i 15 regioner och minskade i fyra regioner under 2023 (figur 6). Incidensen var högst i region Stockholm följt av region Skåne och Uppsala. Av dessa tre regioner var den största procentuella ökningen i region Uppsala (43 procent fler fall jämfört med 2022), framförallt i gruppen heterosexuell smitta.

Under 2023 har resistensbestämningar från fler isolat samlats in (n=2448) jämfört med tidigare år då data från fler regioner och därmed fler fall inkluderats i analysen. Andelen isolat resistenta mot ciprofloxacin fortsätter att vara hög (65 procent under 2023, jämfört med 64 procent under 2022). Andelen isolat resistenta mot azitromycin var 33 procent under 2023 jämfört med 30 procent under 2022 varav 0,7 procent (n=16) hade en höggradig resistens (MIC>256 mg/L) och 94 procent hade en låggradig resistens (MIC=2-4 mg/L). Azitromycinreistenta isolat var mer vanliga hos fall som smittats i Sverige och bland MSM. Andelen isolat resistenta mot cefixim var 0,4 procent under 2023 (n=10; MIC=0,25-2 mg/L) och av dessa var tre isolat även resistenta mot ceftriaxon (MIC=0,25 mg/L). Ingen resistens mot spektinomycin identifierades under 2023. Under 2023 typades 13 isolat med MIC>256 mot azitromycin, inom det nationella mikrobiella övervakningsprogramet, där den vanligaste var ST9363 följt av ST16986 (tabell 1). Typ ST16986 var vanligast bland fall i Sverige med heterosexuell smittväg, medan ST9363 var vanligare hos MSM. För cefixim-resistenta typades sju isolat (tabell 2) med huvudsakligen heterosexuell smittväg (n=6) och där tre fall angavs smittade i Sverige och fyra fall utanför Sverige. De tre ceftriaxonresistenta isolaten som också var cefiximresistenta typades till ST8130 (n=2) och ST1588 (n=1).

Sammanfattningsvis har incidensen av gonorré fortsatt öka under 2023. Ökningen i fall observerades framförallt bland MSM och unga kvinnor och män (20-24 år). Liknande ökning av gonorré efter covid-19 pandemin har setts i flera europeiska länder speciellt bland unga personer. I en rapport från European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) konstaterades att flera EU länder observerat ökningar bland unga personer (män och kvinnor) framförallt i ålder 20-24 år under 2022 och första halvan av 2023 (1). I en annan studie jämfördes antalet fall före och efter covid-19 pandemin i flera länder mot en predicerad modell (2). Ökningen bland kvinnor i åldersgruppen 20-24 år var i genomsnitt 88 procent högre än predicerat under perioden januari till juni 2023 (2). Sverige tillhörde dock ett av tre länder där ökningen var lägre (5-31 procent), vilket skulle kunna förklaras av att antal fall av gonorré redan var relativt hög i dessa grupper. ECDC uppmuntrar EU länder till fler preventionsinsatser bland grupper där gonorré har ökat de senaste åren (2).

Figur 1. Incidensen av gonorré under åren 2014–2023.

Under 2014-2023 har gonorré incidensen ökat med undantag för 2020-2021 då incidensen sjönk.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av gonorré smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2014–2023.

Antalet rapporterade fall av gonorré smittade i Sverige, smittade utanför Sverige, där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2014–2023.

Figur 3. Incidensen av gonorré hos kvinnor per åldersgrupp under åren 2014–2023.

Under 2014-2023 sågs den högsta gonorré incidensen hos kvinnor i åldersgruppen 20-24 år.

Figur 4. Incidensen av gonorré hos män per åldersgrupp under åren 2014–2023.

Under 2014-2023, sågs den högsta gonorré incidensen hos män i åldersgrupperna 20-34 år.

Figur 5. Antalet rapporterade fall av gonorré per kön och smittväg under åren 2014–2023.

Under 2014-2023, sågs högst antal gonorré fall hös män som har sex med män.

Figur 6. Incidensen av gonorré per region under åren 2021–2023.

Under 2021-2023 sågs den högsta gonorré incidensen i Region Stockholm följt av Region Skåne.

Tabell 1. Antal N. gonorrhoea-isolat med höggradig resistens mot azitromycin (MIC > 256 mg/L) 2020-2023 uppdelat på olika sekvenstyper.
År ST1580 ST9363 ST11994 ST12039 ST16986 Ej typad/ ST okänd
2020 3 0 0 2 0 1
2021 7 0 0 0 0 1
2022 1 6 0 0 0 5
2023 1 6 1 0 5 3
Tabell 2. Antal N. gonorrhoea-isolat resistenta mot cefixim (MIC > 0,125 mg/L) 2020-2023 uppdelat på olika sekvenstyper.
År ST1588 ST7363 ST7827 ST8130 ST11706 ST15626 Ej typad/ST okänd
2020 1 18 0 0 0 1 3
2021 0 4 0 0 0 0 2
2022 0 3 0 1 1 0 3
2023 2 2 1 2 0 0 3

Läs mer

Månadsstatistik 2019 för inhemska fall

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Inhemska fall av Gonorré – sjukdomsstatistik (2019)
Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 2 / 1,25 2 / 1,25 0 / 0 0 / 0
Dalarna 3 / 1,04 2 / 0,69 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 4 / 1,39 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 3,35 3 / 5,03 1 / 1,68 1 / 1,68 1 / 1,68 0 / 0 0 / 0 1 / 1,68
Gävleborg 1 / 0,35 1 / 0,35 5 / 1,74 4 / 1,39 2 / 0,70 1 / 0,35 1 / 0,35 2 / 0,70 7 / 2,44 2 / 0,70 1 / 0,35 4 / 1,39
Halland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,60 2 / 0,60 3 / 0,90 11 / 3,29 4 / 1,20 2 / 0,60 1 / 0,30 0 / 0 5 / 1,50
Jämtland 3 / 2,29 1 / 0,76 1 / 0,76 1 / 0,76 0 / 0 1 / 0,76 0 / 0 3 / 2,29 2 / 1,53 1 / 0,76 0 / 0 0 / 0
Jönköping 2 / 0,55 3 / 0,83 1 / 0,28 1 / 0,28 2 / 0,55 0 / 0 1 / 0,28 2 / 0,55 4 / 1,10 2 / 0,55 1 / 0,28 2 / 0,55
Kalmar 0 / 0 4 / 1,63 1 / 0,41 0 / 0 2 / 0,81 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Kronoberg 0 / 0 1 / 0,50 1 / 0,50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,99 2 / 0,99 0 / 0 0 / 0 4 / 1,99 3 / 1,49
Norrbotten 3 / 1,20 1 / 0,40 0 / 0 3 / 1,20 2 / 0,80 5 / 2,00 2 / 0,80 4 / 1,60 1 / 0,40 1 / 0,40 1 / 0,40 1 / 0,40
Skåne 23 / 1,67 13 / 0,94 14 / 1,02 14 / 1,02 31 / 2,25 18 / 1,31 29 / 2,10 29 / 2,10 26 / 1,89 19 / 1,38 9 / 0,65 15 / 1,09
Stockholm 107 / 4,50 103 / 4,33 98 / 4,12 96 / 4,04 105 / 4,42 109 / 4,59 125 / 5,26 134 / 5,64 191 / 8,04 173 / 7,28 92 / 3,87 91 / 3,83
Södermanland 7 / 2,35 2 / 0,67 1 / 0,34 5 / 1,68 7 / 2,35 3 / 1,01 0 / 0 16 / 5,38 2 / 0,67 5 / 1,68 6 / 2,02 5 / 1,68
Uppsala 10 / 2,61 3 / 0,78 7 / 1,82 2 / 0,52 2 / 0,52 4 / 1,04 3 / 0,78 4 / 1,04 14 / 3,65 8 / 2,08 5 / 1,30 11 / 2,87
Värmland 3 / 1,06 0 / 0 2 / 0,71 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 2,12 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 2 / 0,71
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 4 / 1,47 3 / 1,10 1 / 0,37 2 / 0,74 3 / 1,10 5 / 1,84 2 / 0,74 4 / 1,47 1 / 0,37
Västernorrland 2 / 0,82 1 / 0,41 3 / 1,22 1 / 0,41 0 / 0 0 / 0 6 / 2,45 5 / 2,04 0 / 0 5 / 2,04 2 / 0,82 4 / 1,63
Västmanland 2 / 0,73 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 3 / 1,09 2 / 0,73 2 / 0,73 4 / 1,45 1 / 0,36 6 / 2,18 3 / 1,09 1 / 0,36
Västra Götaland 31 / 1,80 22 / 1,27 13 / 0,75 23 / 1,33 27 / 1,56 26 / 1,51 33 / 1,91 30 / 1,74 28 / 1,62 16 / 0,93 31 / 1,80 14 / 0,81
Örebro 2 / 0,66 2 / 0,66 0 / 0 2 / 0,66 1 / 0,33 0 / 0 3 / 0,98 4 / 1,31 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 0 / 0
Östergötland 0 / 0 2 / 0,43 5 / 1,07 2 / 0,43 9 / 1,93 8 / 1,72 2 / 0,43 4 / 0,86 4 / 0,86 3 / 0,64 1 / 0,21 2 / 0,43
Totalt 199 / 1,93 161 / 1,56 152 / 1,47 162 / 1,57 201 / 1,95 186 / 1,80 230 / 2,23 253 / 2,45 295 / 2,86 247 / 2,39 163 / 1,58 162 / 1,57

I tabellen visas andelen fall per åldersgrupp och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Ålder 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
0 - 4 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0%
5 - 9 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.0%
10 - 14 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.8% 0.0%
15 - 19 5.1% 5.0% 5.0% 8.2% 7.4% 7.6% 6.6% 6.5% 7.1% 6.5% 9.6% 12.3% 12.8% 8.7% 12.2% 12.2% 8.7% 7.7% 5.7% 5.6% 9.2% 6.5% 7.7% 6.9% 8.9% 12.5% 4.0%
20 - 29 39.1% 40.2% 40.3% 41.3% 46.3% 45.2% 46.3% 46.9% 48.2% 48.5% 48.2% 49.9% 46.3% 45.4% 41.2% 45.7% 43.6% 47.3% 45.0% 41.8% 41.2% 42.7% 43.8% 39.4% 39.9% 37.0% 42.6%
30 - 39 33.2% 32.1% 31.7% 30.1% 27.0% 26.1% 27.8% 26.7% 24.6% 25.1% 23.0% 19.0% 21.6% 23.0% 21.6% 19.5% 25.4% 21.8% 27.0% 29.9% 28.8% 29.9% 33.2% 32.8% 30.5% 32.3% 36.4%
40 - 49 13.9% 13.3% 14.7% 12.3% 11.4% 12.8% 11.2% 12.1% 12.4% 13.1% 12.3% 13.2% 12.6% 14.7% 13.7% 14.8% 14.6% 14.8% 13.3% 15.4% 13.9% 14.0% 10.5% 12.8% 11.9% 10.4% 11.4%
50 - 59 6.0% 6.3% 6.4% 5.9% 5.8% 6.1% 6.0% 5.1% 4.9% 4.5% 5.3% 3.7% 3.6% 4.5% 7.6% 5.1% 5.3% 6.0% 6.9% 5.4% 4.6% 5.1% 3.7% 5.5% 6.1% 5.2% 5.3%
60 - 69 2.0% 2.2% 1.3% 1.4% 1.3% 1.5% 1.3% 2.1% 1.9% 1.1% 1.3% 1.1% 2.3% 2.7% 2.7% 1.6% 2.0% 2.0% 1.7% 1.5% 1.6% 1.3% 0.5% 1.1% 1.4% 0.5% 0.0%
70 - 79 0.2% 0.4% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 1.0% 0.2% 0.2% 0.0%
80+ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Kön 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man 77.1% 76.9% 79.7% 76.8% 72.5% 76.1% 78.0% 77.9% 77.8% 76.3% 71.6% 69.5% 68.8% 73.7% 76.9% 80.9% 80.4% 80.2% 83.9% 85.8% 80.5% 81.7% 83.7% 86.4% 85.2% 82.2% 79.0%
Kvinna 22.8% 23.0% 20.2% 23.1% 27.4% 23.8% 21.9% 22.0% 22.1% 23.6% 28.3% 30.4% 31.1% 26.2% 23.0% 19.0% 19.5% 19.7% 16.0% 14.1% 19.4% 18.2% 16.2% 13.5% 14.7% 17.7% 20.4%
Okänd 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.6%

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år. Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.

Urval 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Andel smittade i Sverige: 73.0% 74.0% 75.0% 82.0% 84.0% 74.0% 73.0% 71.0% 68.0% 69.0% 71.0% 68.0% 73.0% 68.0% 67.0% 63.0% 67.0% 61.0% 54.0% 64.0% 60.0% 63.0% 57.0% 53.0% 58.0% 48.0% 49.0% 48.0%
Andel smittade utomlands: 22.0% 23.0% 22.0% 14.0% 13.0% 24.0% 25.0% 28.0% 30.0% 30.0% 28.0% 27.0% 27.0% 30.0% 32.0% 36.0% 31.0% 31.0% 34.0% 31.0% 37.0% 35.0% 39.0% 41.0% 37.0% 38.0% 41.0% 48.0%
Andel som saknar uppgift: 5.0% 3.0% 3.0% 4.0% 3.0% 2.0% 2.0% 1.0% 2.0% 1.0% 1.0% 5.0% 0.0% 2.0% 1.0% 1.0% 2.0% 8.0% 12.0% 5.0% 3.0% 2.0% 4.0% 6.0% 5.0% 14.0% 10.0% 4.0%

Sammanställning

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997.
Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 2024

Totalt 2053 rapporterade fall
 • 1504 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 453 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 96 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 76
 2. Thailand - 58
 3. Tyskland - 46
 4. Danmark - 37
 5. Europa - 16
 6. Storbritannien - 14
 7. Nederländerna - 11
 8. Frankrike - 11
 9. Grekland - 10
 10. Marocko - 10
 11. Brasilien - 9
 12. Filippinerna - 8
 13. Italien - 7
 14. Polen - 6

År 2023

Totalt 4212 rapporterade fall
 • 3096 (74.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 963 (23.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 153 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 188
 2. Tyskland - 85
 3. Danmark - 68
 4. Thailand - 60
 5. Europa - 49
 6. Frankrike - 37
 7. Storbritannien - 37
 8. Italien - 24
 9. Nederländerna - 24
 10. Grekland - 23
 11. USA - 22
 12. Polen - 21
 13. Portugal - 20
 14. Norge - 17

År 2022

Totalt 3355 rapporterade fall
 • 2509 (75.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 729 (22.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 117 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 163
 2. Danmark - 66
 3. Tyskland - 64
 4. Storbritannien - 34
 5. Frankrike - 31
 6. Thailand - 29
 7. Turkiet - 29
 8. USA - 23
 9. Grekland - 21
 10. Polen - 18
 11. Italien - 17
 12. Nederländerna - 15
 13. Marocko - 12
 14. Portugal - 11

År 2021

Totalt 2691 rapporterade fall
 • 2217 (82.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 379 (14.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 95 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 104
 2. Tyskland - 40
 3. Danmark - 35
 4. Turkiet - 17
 5. Grekland - 15
 6. Storbritannien - 12
 7. Frankrike - 12
 8. USA - 9
 9. Marocko - 8
 10. Polen - 7
 11. Ryssland - 7
 12. Thailand - 6
 13. Gambia - 6
 14. Etiopien - 5

År 2020

Totalt 2690 rapporterade fall
 • 2259 (84.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 347 (13.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 84 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 51
 2. Danmark - 40
 3. Thailand - 33
 4. Tyskland - 32
 5. Storbritannien - 24
 6. Frankrike - 16
 7. Turkiet - 15
 8. USA - 14
 9. Nederländerna - 10
 10. Polen - 5
 11. Portugal - 5
 12. Brasilien - 5
 13. Förenade arabemiraten - 4
 14. Belgien - 4

År 2019

Totalt 3244 rapporterade fall
 • 2411 (74.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 774 (24.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 59 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 116
 2. Tyskland - 84
 3. Danmark - 64
 4. Thailand - 54
 5. Storbritannien - 40
 6. USA - 28
 7. Frankrike - 24
 8. Nederländerna - 21
 9. Marocko - 20
 10. Europa - 20
 11. Turkiet - 16
 12. Filippinerna - 15
 13. Belgien - 12
 14. Grekland - 12

År 2018

Totalt 2712 rapporterade fall
 • 1984 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 677 (25.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 51 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 80
 2. Thailand - 74
 3. Tyskland - 71
 4. Danmark - 46
 5. Europa - 36
 6. USA - 36
 7. Storbritannien - 27
 8. Filippinerna - 20
 9. Frankrike - 19
 10. Nederländerna - 16
 11. Norge - 13
 12. Grekland - 13
 13. Marocko - 13
 14. Turkiet - 12
 15. Belgien - 11

År 2017

Totalt 2531 rapporterade fall
 • 1788 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 699 (28.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 44 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 88
 2. Spanien - 88
 3. Tyskland - 83
 4. Danmark - 54
 5. Storbritannien - 33
 6. USA - 30
 7. Grekland - 18
 8. Turkiet - 18
 9. Filippinerna - 16
 10. Frankrike - 15
 11. Marocko - 12
 12. Indonesien - 12
 13. Nederländerna - 11
 14. Belgien - 11

År 2016

Totalt 1777 rapporterade fall
 • 1214 (68.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 535 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 28 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 80
 2. Tyskland - 51
 3. Spanien - 51
 4. Danmark - 39
 5. Turkiet - 28
 6. Filippinerna - 22
 7. Storbritannien - 20
 8. USA - 17
 9. Frankrike - 13
 10. Grekland - 12
 11. Tjeckien - 10
 12. Polen - 10
 13. Marocko - 10
 14. Gambia - 9
 15. Brasilien - 8

År 2015

Totalt 1676 rapporterade fall
 • 1157 (69.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 501 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 18 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Spanien - 79
 2. Thailand - 72
 3. Tyskland - 45
 4. Danmark - 28
 5. USA - 25
 6. Storbritannien - 22
 7. Filippinerna - 21
 8. Turkiet - 20
 9. Polen - 12
 10. Marocko - 10
 11. Italien - 10
 12. Grekland - 9
 13. Frankrike - 8
 14. Gambia - 8

År 2014

Totalt 1336 rapporterade fall
 • 947 (71.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 372 (28.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 17 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 74
 2. Spanien - 41
 3. Tyskland - 31
 4. Danmark - 31
 5. Storbritannien - 25
 6. USA - 15
 7. Filippinerna - 15
 8. Grekland - 9
 9. Frankrike - 8
 10. Italien - 8
 11. Gambia - 7
 12. Turkiet - 6
 13. Kina - 5
 14. Norge - 5

År 2013

Totalt 1113 rapporterade fall
 • 752 (68.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 300 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 61 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 72
 2. Tyskland - 32
 3. Danmark - 20
 4. Spanien - 19
 5. Filippinerna - 14
 6. Storbritannien - 12
 7. USA - 9
 8. Norge - 6
 9. Marocko - 6
 10. Polen - 5
 11. Frankrike - 5
 12. Gambia - 5
 13. Indonesien - 5
 14. Asien - 4

År 2012

Totalt 1097 rapporterade fall
 • 796 (73.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 291 (27.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 10 (0.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 84
 2. Spanien - 22
 3. Filippinerna - 19
 4. Storbritannien - 17
 5. Tyskland - 16
 6. Danmark - 12
 7. Frankrike - 8
 8. USA - 8
 9. Marocko - 7
 10. Turkiet - 7
 11. Norge - 6
 12. Grekland - 5
 13. Rumänien - 5
 14. Kina - 4

År 2011

Totalt 949 rapporterade fall
 • 650 (68.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 283 (30.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 73
 2. Spanien - 30
 3. Filippinerna - 22
 4. Tyskland - 17
 5. Grekland - 17
 6. Danmark - 12
 7. Storbritannien - 9
 8. USA - 7
 9. Frankrike - 6
 10. Turkiet - 6
 11. Lettland - 5
 12. Irak - 4
 13. Nederländerna - 4
 14. Egypten - 3

År 2010

Totalt 842 rapporterade fall
 • 567 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 267 (32.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 76
 2. Filippinerna - 22
 3. Danmark - 21
 4. Spanien - 19
 5. Tyskland - 14
 6. Storbritannien - 12
 7. Marocko - 11
 8. USA - 8
 9. Frankrike - 6
 10. Kina - 5
 11. Tanzania - 4
 12. Grekland - 4
 13. Turkiet - 4
 14. Norge - 3

År 2009

Totalt 611 rapporterade fall
 • 385 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 217 (36.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (1.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 82
 2. Spanien - 16
 3. Tyskland - 14
 4. Filippinerna - 14
 5. Danmark - 11
 6. Storbritannien - 8
 7. Kina - 8
 8. USA - 8
 9. Marocko - 7
 10. Ryssland - 5
 11. Turkiet - 3
 12. Indonesien - 3
 13. Lettland - 3
 14. Brasilien - 3

År 2008

Totalt 721 rapporterade fall
 • 484 (67.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 221 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 16 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 83
 2. Spanien - 16
 3. Filippinerna - 15
 4. Tyskland - 9
 5. Danmark - 6
 6. Kina - 5
 7. Norge - 5
 8. Brasilien - 5
 9. Marocko - 5
 10. Storbritannien - 4
 11. Polen - 4
 12. Indonesien - 4
 13. Grekland - 3
 14. Vietnam - 3

År 2007

Totalt 641 rapporterade fall
 • 394 (61.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 199 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 48 (8.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 93
 2. Filippinerna - 11
 3. Spanien - 9
 4. Tyskland - 8
 5. Danmark - 7
 6. Marocko - 7
 7. Storbritannien - 6
 8. Nederländerna - 4
 9. Belgien - 4
 10. Brasilien - 4
 11. Turkiet - 3
 12. Indonesien - 3
 13. Kroatien - 2
 14. Kina - 2

År 2006

Totalt 674 rapporterade fall
 • 366 (54.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 227 (34.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 81 (12.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 101
 2. Spanien - 14
 3. Filippinerna - 14
 4. Danmark - 10
 5. Storbritannien - 7
 6. Frankrike - 7
 7. Indonesien - 6
 8. Turkiet - 5
 9. Tyskland - 5
 10. Nederländerna - 4
 11. USA - 4
 12. Ryssland - 3
 13. Kina - 3
 14. Gambia - 3

År 2005

Totalt 691 rapporterade fall
 • 441 (64.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 213 (31.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 37 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 74
 2. Spanien - 16
 3. Filippinerna - 12
 4. Danmark - 11
 5. Tyskland - 8
 6. Storbritannien - 6
 7. Marocko - 5
 8. Turkiet - 5
 9. Kina - 4
 10. Norge - 4
 11. Brasilien - 4
 12. Grekland - 4
 13. Tunisien - 4
 14. Indonesien - 4

År 2004

Totalt 571 rapporterade fall
 • 340 (60.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 209 (37.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 22 (3.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 74
 2. Danmark - 22
 3. Spanien - 22
 4. Filippinerna - 12
 5. Tyskland - 10
 6. Turkiet - 6
 7. Norge - 6
 8. Storbritannien - 4
 9. Kina - 4
 10. Grekland - 4
 11. Indonesien - 3
 12. Brasilien - 3
 13. Litauen - 2
 14. Singapore - 2
 15. Rumänien - 2

År 2003

Totalt 596 rapporterade fall
 • 377 (63.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 208 (35.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 11 (2.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 83
 2. Spanien - 13
 3. Storbritannien - 11
 4. Danmark - 10
 5. Filippinerna - 10
 6. Tyskland - 7
 7. USA - 6
 8. Kina - 5
 9. Norge - 4
 10. Frankrike - 4
 11. Turkiet - 4
 12. Kuba - 4
 13. Polen - 3
 14. Grekland - 3
 15. Ryssland - 3

År 2002

Totalt 505 rapporterade fall
 • 286 (57.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 196 (39.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 23 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 80
 2. Filippinerna - 11
 3. Storbritannien - 10
 4. Spanien - 9
 5. Danmark - 7
 6. Indonesien - 7
 7. Frankrike - 5
 8. Turkiet - 5
 9. Grekland - 5
 10. Finland - 5
 11. Nederländerna - 3
 12. Syrien - 3
 13. Kuba - 3
 14. Georgien - 2
 15. Dominikanska republiken - 2

År 2001

Totalt 529 rapporterade fall
 • 282 (53.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 216 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 31 (6.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 87
 2. Filippinerna - 10
 3. Danmark - 9
 4. Spanien - 9
 5. Tyskland - 6
 6. Brasilien - 6
 7. Turkiet - 6
 8. Kina - 5
 9. Storbritannien - 4
 10. Norge - 4
 11. Grekland - 4
 12. USA - 4
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 3
 14. Nederländerna - 3
 15. Finland - 3

År 2000

Totalt 590 rapporterade fall
 • 345 (58.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 218 (37.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 27 (5.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 78
 2. Spanien - 16
 3. Danmark - 15
 4. Storbritannien - 9
 5. Kina - 8
 6. Gambia - 6
 7. Brasilien - 6
 8. Frankrike - 5
 9. USA - 5
 10. Polen - 4
 11. Nederländerna - 4
 12. Indonesien - 4
 13. Tyskland - 4
 14. Filippinerna - 4
 15. Ryssland - 3

År 1999

Totalt 426 rapporterade fall
 • 206 (48.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 162 (38.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 58 (14.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 63
 2. Filippinerna - 8
 3. Marocko - 8
 4. Storbritannien - 7
 5. Danmark - 7
 6. Spanien - 7
 7. Kina - 5
 8. Frankrike - 4
 9. Tyskland - 4
 10. Ryssland - 3
 11. Indonesien - 3
 12. USA - 3
 13. Grekland - 3
 14. Singapore - 2
 15. Dominikanska republiken - 2

År 1998

Totalt 343 rapporterade fall
 • 168 (49.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 140 (41.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (10.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 33
 2. Filippinerna - 12
 3. USA - 8
 4. Danmark - 7
 5. Grekland - 7
 6. Gambia - 6
 7. Storbritannien - 5
 8. Spanien - 5
 9. Kina - 4
 10. Kuba - 4
 11. Polen - 3
 12. Indonesien - 3
 13. Tyskland - 3
 14. Italien - 3
 15. Kap Verde - 2

År 1997

Totalt 244 rapporterade fall
 • 118 (48.0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 117 (48.0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (4.0%) saknar uppgift om smittland
De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning)
 1. Thailand - 14
 2. Filippinerna - 9
 3. Storbritannien - 6
 4. Indonesien - 6
 5. Tyskland - 6
 6. Kuba - 6
 7. Rumänien - 5
 8. Kina - 5
 9. Danmark - 4
 10. Turkiet - 4
 11. USA - 4
 12. Ungern - 3
 13. Chile - 3
 14. Spanien - 3
 15. Lettland - 3