Sammanfattning och bedömning

Under 2018 anmäldes 2 715 fall av gonorré motsvarande en incidens av 27 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 6 procent jämfört med 2017 (n=2 533) vilket befäster den trend som setts sedan 2009 (figur 1). Av de rapporterade fallen var 76 procent män (n=2066). Gonorré ökade i alla åldersgrupper (undantaget kvinnor över 55 år) och ökningen var procentuellt störst i åldersgruppen 15–19 år (figur 2 och 3). Ökningen 2018 observerades för alla smittvägar och främst bland kvinnor (21 procent) (figur S1). Gruppen män som har sex med män utgjorde hälften av alla rapporterade gonorréfall 2018 med flest fall i åldersgruppen 25–34 år (44 procent). Antalet män som smittats genom heterosexuell kontakt ökade med åtta procent 2018 jämfört med 2017 och motsvarande siffra för kvinnor var 17 procent. Av samtliga fall rapporterade 73 procent smittland Sverige vilket är lite högre andel än tidigare år. Tjugofem procent fick infektionen utomlands och för övriga saknades information om smittland. Män som har sex med män angav i större utsträckning smittland Sverige (75 procent) jämfört med män som fått infektionen överförd genom heterosexuella kontakter (67 procent). Flest gonorréfall rapporterades som tidigare år från de tre storstadsregionerna och trots en generell ökning nationellt minskade incidensen i Gotland, Kronoberg, Värmland och Västernorrland (figur S2).

Under 2018 utfördes fullständig karaktärisering med resistensbestämning av Neisseria gonorrhoeae stammar från 580 gonorréfall (en bakteriestam per fall), motsvararande 21 procent av alla rapporterade gonorréfall i Sverige. Resistensen mot det traditionella gonorréantibiotikumet ciprofloxacin var fortsatt hög (57 procent av stammarna var resistenta). Resistensen mot azitromycin och cefixim sjönk till fem respektive drygt en procent under 2018. Ingen resistens mot ceftriaxon eller spektinomycin identifierades under 2018.

Gonorré fortsatte att öka under 2018. Att gonorré ökar främst bland män som har sex med män kombinerat med en samtidig ökning av syfilis, LGV samt klamydia i gruppen, talar för ett ökat sexuellt riskbeteende i denna grupp. Liknande gonorréökning har rapporterats i övriga EU.

Figur 1. Gonorréincidens i Sverige under åren 1992–2018.

Figur 1. Gonorréincidens i Sverige under åren 1992–2018.

Figur 2. Gonorréincidens hos kvinnor och åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 2. Gonorréincidens hos kvinnor och åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 3. Gonorréincidens hos män och åldersgrupp under åren 2000–2018.

Figur 3. Gonorréincidens hos män och åldersgrupp under åren 2000–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om gonorré
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Gonorrhoea cases on the rise across Europe - ECDC