Sammanfattning och bedömning

Under 2019 anmäldes 3245 fall av gonorré motsvarande en incidens av 31 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2018 (n=2715) (figur 1). Av de rapporterade fallen 2019 var 73 procent (n=2354) män. Sedan 2009 har antalet gonorréfall ökat med cirka15 procent i Sverige. Ökningen 2019 sågs i alla åldersgrupper både hos män och kvinnor (figur 2 och 3). Avseende smittväg var det flest fall i gruppen män som har sex med män (MSM) men den största ökningen sågs bland kvinnor och heterosexuellt smittade män (37 respektive 28 procent; figur 4). Andelen av heterosexuellt smittade män som fick gonorré i Sverige har ökat sedan 2009 (från 46 procent till 68 procent) som indikerar att inhemsk spridning har ökat också i denna grupp.

Flest gonorréfall rapporterades som tidigare år från de tre storstadsregionerna (80 procent av fallen). Den största ökningen 2019 var i regionerna Sörmland, Värmland, Västernorrland och Gotland, som kan bero på ökad lokal spridning (figur 5). Användandet av tester som analyserar både gonorré och klamydia i samma provmaterial har införts 2009-2010 och sedan dess har antalet testade personer för gonorré har ökat kraftigt.

Under 2019 utfördes fullständig karaktärisering med resistensbestämning av 1035 Neisseria gonorrhoeae-isolat på det nationella referenslaboratoriet. Resistensen mot det traditionella gonorréantibiotikumet ciprofloxacin var fortsatt hög (60 procent). Ingen resistens mot ceftriaxon eller spektinomycin, och låg andel resistens mot cefixim (cirka en procent) identifierades under 2019.

Sammanfattningsvis så fortsätter ökningen av gonorré även under 2019 inte bara bland MSM, men också bland heterosexuellt smittade män och kvinnor.

Figur 1. Gonorréincidens i Sverige 2001–2019.

Figur 2. Gonorréincidens hos kvinnor och åldersgrupp 2010–2019.

Figur 3. Gonorréincidens hos män och åldersgrupp 2010–2019.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av gonorré per kön och smittväg 2010–2019.

Figur 5. Gonorréincidens per region 2017–2019.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om gonorré
Tabellsamling – årsrapporter 2019