Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 anmäldes 2 692 fall av gonorré motsvarande en incidens av 26 fall per 100 000 invånare. Det är en minskning med 17 procent jämfört med 2019 (n=3245) (figur 1). Av de rapporterade fallen 2020 var 77 procent (n=2070) män. Mellan 2009 och 2019 ökade antalet gonorréfall årligen med i genomsnitt 15 procent i Sverige. Minskningen 2020 sågs i alla åldersgrupper både hos män och kvinnor (figur 2 och 3) förutom bland kvinnor 45–64 år och män 35–44 och 55–64 år. Avseende smittväg var det liksom tidigare år flest fall i gruppen män som har sex med män (MSM; figur 4). Den största minskningen sågs bland kvinnor och heterosexuellt smittade män (30 respektive 35 procent; figur 4).

Av det totala antalet fall rapporterades en större andel ha smittats i Sverige (n=2 251; 84 procent) jämfört med 2019 (n=2 409; 74 procent). Andelen utlandssmittade halverades från 24 procent (n=774, 2019) till 13 procent (n=347, 2020). Antalet fall minskade i alla regioner under 2020 (figur 5). Flest gonorréfall rapporterades som tidigare år från de tre storstadsregionerna (85 procent).

Under 2020 utfördes resistensbestämning av 1 713 Neisseria gonorrhoeae-isolat på det nationella referenslaboratoriet för sexuellt överförbara infektioner i Örebro och Karolinska Universitetssjukhuset. Resistensen mot ciprofloxacin, det tidigare förstahandsvalet för behandling av gonorré, var fortsatt hög (58 procent) och resistensen mot azitromycin (19 procent) och cefixim (2 procent) ökade jämfört med 2019 (12 respektive 1 procent). Ingen resistens mot ceftriaxon eller spektinomycin identifierades under 2020. Drygt hälften av isolaten med resistens mot cefixim helgenomsekvenserades (n=19/36). Cirka 84 procent (n=16) tillhörde MLST ST7363, varav 7 identifierades i region Stockholm och sporadiska fall i andra regioner. Dessutom tillhörde 79 procent (n=15) NG-STAR ST854, en typ som har kopplats till cefiximresistens internationellt. Fyra av sju isolat med höggradig resistens mot azitromycin (MIC >256 mg/L) tillhörde MLST ST1580 (n=2; NG-STAR ST2242 och ST2240) eller MLST ST12039 (n=2; NG-STAR ST202).

Sammanfattningsvis så minskade gonorréincidensen under 2020 i alla befolkningsgrupper och framförallt bland heterosexuellt smittade män och kvinnor i yngre åldersgrupper. För att bättre följa resistensutvecklingen är det angeläget att fler resistenta isolat typas.

Neisseria gonorrhoeae – mikrobiell övervakning

Figur 1. Gonorréincidensen i Sverige 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av gonorré. En topp nåddes 2019 och sedan nedgång.

Figur 2. Gonorréincidensen hos kvinnor per åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av gonorré hos kvinnor per åldersgrupp. 15-19 dominerar.

Figur 3. Gonorréincidensen hos män per åldersgrupp 2011–2020.

Linjediagram över incidensen av gonorré hos män per åldersgrupp. 20-34 dominerar.

Figur 4. Antalet rapporterade fall av gonorré per kön och smittväg 2011–2020.

Linjediagram över antalet fall av gonorré efter kön och smittväg. Män som har sex med män dominerar.

Figur 5. Gonorréincidensen per region 2018–2020.

Stapeldiagram över incidens av gonorré per region. Stockholm dominerar.

Läs mer