Under 2021 fortgick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 påverkade även spridningen och förekomsten av andra smittsamma sjukdomar. Även minskat resande och migration samt färre vårdbesök påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Sammanfattning och bedömning

Under 2021 rapporterades 339 fall av harpest motsvarande en incidens av 3,2 fall per 100 000 invånare. Detta återspeglar ett genomsnittligt år sett sedan slutet av 1990-talet (figur 1). Flest fall rapporterades i augusti och september, vilket stämmer överens med ett normalår. Medianåldern var 55 år (spridning 1–91 år). Liksom tidigare år rapporterades fler män (62 procent) än kvinnor med harpest och för båda könen var incidensen högst i åldersgrupperna 50–79 år (figur 2). För de fall där smittland fanns angivet (n=316) var samtliga smittade i Sverige.

Högst incidens rapporterades från Värmland (incidens; 16) följt av Örebro (incidens; 13) (figur 3).

Antalet fall av harpest brukar variera mellan år och regioner. År 2021 blev ett mellanår avseende det totala antalet fall. Ovanligt många fall rapporterades från Södermanland (n=15) och Västmanland (n=13) jämfört med hur det brukar se ut i dessa regioner. Orsaken till variationer mellan år och platser är inte känd men sannolikt är populationer av värddjur och insektsvektorer som kan överföra smitta från värddjur till människa av stor betydelse.

Figur 1. Incidensen av harpest under åren 1997–2021.

Linjediagrammet visar incidensen av harpest mellan åren 1998 och 2021. Incidensen varierar mellan 0,2 och 10,1 med stora variationer mellan åren. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Incidensen av harpest per åldersgrupp och kön år 2021.

Stapeldiagrammet visar incidensen av harpest i olika åldersgrupper och för båda könen. Infektionen är generellt vanligast hos män och bland medelålders samt äldre personer för båda könen. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Incidensen av harpest per region år 2021.

Sverigekarta som visar incidensen av rapporterade harpestfall i olika regioner under 2021. Färgen är mörkare där incidensen är högre och mörkast färgade är regionerna Värmland, Västerbotten och Örebro. Några regioner är ofärgade och därifrån rapporterades inga fall under 2021. Källa data: Folkhälsomyndigheten. Källa karta: SCB.

Läs mer