Hepatit C – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit C klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Hepatit C är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

Årsrapport

Hepatit C 2022

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Sannolikt har även befolkningens immunitet mot flera smittsamma sjukdomar minskat under pandemin, vilket medfört att fler var mottagliga för infektioner när kontakterna ökade. Läs mer om de smittsamma sjukdomarna i årssammanfattningen.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2022

Sammanfattning och bedömning

Under 2022 rapporterades 1 144 fall av hepatit C motsvarande en incidens av 10,9 fall per 100 000 invånare, vilket är i nivå med 2021 (n= 1 110). Medianåldern var 40 år (spridning 1–88 år) och 66 procent av fallen var män. Ålder vid diagnos är vanligen inte samma som ålder vid smittotillfället, då infektionen ofta är asymtomatisk.

Under 2022 ökade antalet fall (25 procent, n= 289) som rapporterades ha fått infektionen utomlands jämfört med 2021 (11 procent, n= 126), vilket speglar migrationsströmmarna under året. Sextio procent av fallen (n=695) rapporterades med smittland Sverige, jämfört med 70 procent (n=777) år 2021. För 14 procent (n=160) saknades information om smittland 2022 (figur 1).

Sextiosex procent av de rapporterade fallen anmäldes som kroniska (n= 751), 16 procent (n=185) som akut infektion och för 18 procent (n=208) var infektionens status okänd (figur 2). Av fallen med akut infektion hade 89 procent smittats i Sverige (n=165). Bland samtliga fall där Sverige är angivet som smittland (n= 695) utgjorde akuta infektioner 24 procent (n=165) och kroniska 64 procent (n=445).

Cirka hälften av alla fall rapporterades ha fått infektionen via orena injektionsverktyg (51 procent; n= 589). Merparten av dessa rapporterades ha fått infektionen i Sverige (n=517/589). Uppgift om smittväg saknades för 35 procent av de rapporterade fallen (n=403). Bland de fall där Sverige var angivet som smittland (n= 695) utgjorde infektion via orena injektionsverktyg 74 procent, sexuell kontakt med motsatt kön 3 procent och för 17 procent av fallen saknades information om smittväg (figur 3). Bland fallen med akut infektion, där Sverige var angivet som smittland (n=165), utgjorde infektion via orena injektionsverktyg 83 procent (n=137).

Sammanfattningsvis rapporterades färre fall med smittland Sverige under 2022 jämfört med 2021, vilket följer en nedåtgående trend i inhemsk smitta. Orsaken till den minskande trenden av inhemsk smitta de senaste åren är komplex och kan bero på flera olika faktorer, såsom en ökad tillgänglighet till sprutbytesprogram, och att fler kan erbjudas botande behandling

Figur 1. Antalet rapporterade fall av hepatit C smittade i Sverige, utanför Sverige och där uppgift saknas samt totalt smittade under åren 2013–2022.

Merparten av fallen har Sverige som rapporterat smittland. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 2. Antalet rapporterade fall av hepatit C med kronisk infektion, akut infektion, okänd typ av infektion samt totalt smittade under åren 2013–2022.

Majoriteten av fallen är rapporterade med kronisk infektion under 2013-2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Figur 3. Antalet rapporterade fall av hepatit C per smittväg bland de som smittats i Sverige under åren 2013–2022.

Smittväg för majoriteten av fallen är smitta via oren injektionsutrustning 2013-2022. Källa: Folkhälsomyndigheten.

Läs mer